LAS SANTAS Mònica Muntaner/Kike Salgado 17,18/4- 21h y 19/4-20h en AdriAntic “Menta in iurmain”

 

 En AdriAntic via Trajana 11, 1º 2ª, metro La pau,

reservar 93 315 23 54 o lanticteatre@lanticteatre.com

Nova oportunitat, pels que no l’hem vist

Nueva oportunidad, para los que no lo hemos visto 

 New opportunity, for those who have not seen it 

17, 18 abril – 21h

19 abril – 20h

COLECTIVO LAS SANTAS

Mònica Muntaner/Kike Salgado

“Menta in iurmain”  

 

menta-3-para-enviar.jpg 

 CATALÀ

 COLECTIVO LAS SANTAS

Mònica Muntaner / Kike Salgado

«Menta in iurmain»

teatre físic / 6€

 Nova oportunitat, pels que no l’hem vist, de gaudir d’aquest espectacle fresc i ple d’humor. «Menta in Iurmain» és un espectacle de dos elements humans, Mònica i Kike, i una sèrie d’elements inhumans: el moviment escènic, el ritme infernal, la música fora de context, la música dintre de context, reflexions sobre els moments actuals, poesia cara, filosofia barata, humor, les meves estúpides opinions sobre les coses, una mirada sobre la modernitat per dir que ens importa un «carajo» la modernitat… en fi totes aquestes coses que configuren un espectacle modern.

Sóc l’esperit de la contradicció.

Una il·lusió: remoure la consciència d’un públic d’edats compreses.

Tenim un bon amulet: el cervell. I el nostre cervell no tanca una ment: el nostre cervell té una menta, «MENTA IN IURMAIN»

Menta in Iurmain és una radiografia fresca, un llarg passeig pels incomparables paratges de les llacunes cerebrals dels seus protagonistes.

Una història complexa de dos persones que, sembla mentida, conserven l’esperança.

Dos cossos que cauen del cel i ràpidament s’incorporen al ritme frenètic de fes el que sigui, el que sigui, però fes alguna cosa.

Rafael Ponce

 

Fitxa artística

Autor i director Rafael Ponce

Assistent de Direcció Nicole Balm

Intèrprets Mònica Muntaner i Kike Salgado

Disseny d’il·luminació Ana Rovira

Espai escènic Rafael Ponce

Música Varios

Fotografies Joan Manrique, 100drine

Espectacle produït per Las Santas i Mónica Muntaner

Amb el suport de Ajuntament de Barcelona institut de cultura i Generalitat de Catalunya Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació

 

LAS SANTAS

Las Santas és un col.lectiu de coreògrafes-intèrprets independents format per Silvia Sant Funk, Mònica Muntaner i Beatriz Fernández, amb la necessitat urgent i comuna de desenvolupar nous camins cap a una creació multifocal i flexible en el terreny de la creació escènica.

A més a més Las Santas dirigeixen i gestionen La Poderosa, espai per a la dansa i  els seus contaminants, des d’on agiten el seu entorn cultural immediat. Una part important del seu treball es basa en crear espais o plataformes de pensament, acció i exhibició per a joves i no tan joves creadors interessats en els nous llenguatges del cos.

Des de la seva formació, Las Santas han creat peces de petit format, solos i peces conjuntes amb un format específic i canviant segons l’espai.

menta4-foto-paraenviar.jpg 

 CASTELLANO

 COLECTIVO LAS SANTAS

Mònica Muntaner / Kike Salgado

«Menta in iurmain»

teatro físico / 6€

Nueva oportunidad, para los que no lo hemos visto, de disfrutar de este espectáculo fresco y lleno de humor. «Menta in Iurmain» es un espectáculo de dos elementos humanos, Mónica y Kike, y una serie de elementos inhumanos: el movimiento escénico, el ritmo infernal, la música fuera de contexto, la música dentro de contexto, reflexiones sobre los momentos actuales, poesía cara, filosofía barata, humor, mis estúpidas opiniones sobre las cosas, una mirada sobre la modernidad para decir que nos importa un carajo la modernidad… en fin todas esas cosas que configuran un espectáculo moderno.

Soy el espíritu de la contradicción.

Una ilusión: remover la conciencia de un público de edades comprendidas.

Tenemos un buen amuleto: el cerebro. Y nuestro cerebro no encierra una mente: nuestro cerebro encierra una menta, «MENTA IN IURMAIN»

Menta in Iurmain es una radiografía fresca, un largo paseo por los incomparables parajes de las lagunas cerebrales de sus protagonistas.

Una historia compleja de dos personas que, parece mentira, conservan la esperanza.

Dos cuerpos que caen del cielo y rápidamente se incorporan al ritmo frenético de haz algo, lo que sea, pero haz algo.

Rafael Ponce

 

Ficha artística

Autor y director Rafael Ponce

Asistente de Dirección Nicole Balm

Intérpretes Mònica Muntaner y Kike Salgado

Diseño de iluminación Ana Rovira

Espacio escénico Rafael Ponce

Música Varios

Fotografías Joan Manrique, 100drine

Espectáculo producido por Las Santas y Mónica Muntaner

Con el apoyo de  Ajuntament de Barcelona institut de cultura y Generalitat de Catalunya Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació

 

LAS SANTAS

Las Santas es un colectivo de coreógrafas-intérpretes independientes formado por Silvia Sant Funk, Mònica Muntaner y Beatriz Fernández, con la necesidad urgente y común de desarrollar nuevos caminos hacia una creación multifocal y flexible en el terreno de la creación escénica.

Además Las Santas dirigen y gestionan La Poderosa, espacio para la danza y sus contaminantes desde el que agitan su entorno cultural inmediato. Una parte importante de su trabajo se basa en crear espacios o plataformas de pensamiento, acción y exhibición para jóvenes y no tan jóvenes creadores interesados en los nuevos lenguajes del cuerpo.

Desde su formación, Las Santas han creado piezas de pequeño formato, solos y piezas conjuntas con un formato específico y cambiante según el espacio.

 

 menta-in-iurmain2.jpg

 ENGLISH

 COLECTIVO LAS SANTAS

Mònica Muntaner / Kike Salgado

«Menta in iurmain»

physical theatre / 6€

 New opportunity, for those who have not seen it, to enjoy «Menta in Iurmain», a show of two human elements, Kike and Monica, and a series of inhuman elements: the scenic movement, the infernal pace, the music out of context, the music into context, reflections on the present stage, expensive poetry, cheap philosophy, humor, my stupid opinions on things, a look upon modernity to say that we just don’t care about modernity… in short all those things that make up a modern spectacle.

I am the spirit of contradiction.

An illusion: stir the conscience of an audience of ages.

We have a good amulet: the brain. And our brain is not a closed mind: our brain has a mint, «MENTA IN IURMAIN»

Menta in Iurmain in a fresh x-ray, a long walk through the incomparable landscapes of their protagonists’ lakes of brain.

A complex story of two people that, although it seems a fake, keep hope alive.

Two bodies falling from the sky and quickly join the frantic pace of  «do whatever, whatever, but do something».

Rafael Ponce

 

Cast

Author and director Rafael Ponce

Assistant director Nicole Balm

Performers Mònica Muntaner and Kike Salgado

Lighting design Ana Rovira

Stage Rafael Ponce

Music Various

Photography Joan Manrique, 100drine

The show produced by Las Santas and Monica Muntaner

With the support of Barcelona City Council Institute of Culture and the Generalitat de Catalunya Department of Culture and the Media

 Las Santas

The Santas are a collective of choreographers-independent format for interpreters Silvia Sant Funk, Mònica Muntaner and Beatriz Fernández, with the common and urgent need to develop new ways to create a multifocal and flexible in the field of theatrical creation.

Moreover Las Santas run and managed La Poderosa, space for dance and their contaminants, which stirred his immediate cultural environment. An important part of their work is based on creating or platforms of thought, action and exhibition for young and not so young artists interested in the new languages of the body.

Since its formation, The Santas have created small pieces, solos and pieces together with a specific format and changing according to the space.

 menta-in-iurmain3.jpg

menta-in-iurmain4.jpg

menta-in-iurmain1.jpg 

 fachadaadriantic.jpg