oferta de trabajo para Consell Nacional de la Cultura i de les Arts

                                                  ANUNCI

 

3 Tècnics administratius C1  de reforç, al Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (03.04.2009)

El Consell Nacional de la Cultura i de les Arts , té la necessitat de cobrir 3 llocs de treball de reforç en l’àrea de subvencions de tècnics administratius C1 per un període de 3 mesos ( contracte de treball de servei determinat)

 El personal  que estigui interessat i compleixi els requisits establerts en l’annex del present anunci, haurà de presentar la seva sol·licitud juntament amb seu currículum personal a l’àrea de personal del CoNCA de Santa Madrona, 6-8, 08001 Barcelona, a l’atenció de la senyora  Lídia Benito Porté, o bé a l’a/e:lbenito@gencat.cat

ANNEX

 

1. Característiques del lloc

Nom de lloc : Tècnic  administratiu

Grup: C1

Localitat: Barcelona

Jornada i horari: 37.5  

Horari: normal

 

2. Requisits de participació:

 

Titulació necessària per accedir al grup C

Personal que presti o hagi prestat serveis al Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació o a altres departaments de la Generalitat de Catalunya.

 

3.Criteris d’avaluació

   a) Experiència en tramitació i gestió de subvencions.

b) Experiència i coneixements d’ofimàtica (Word, Excel, Access).

c) Experiència en gestió cultural i específicament en la producció de projectes artístics.

 4. Coneixement de llengua catalana:

Coneixement oral i escrit de llengua catalana nivell C de la Junta Permanent de Català, o equivalent.

 5. Funcions:

 a) Introduir, al programa de gestió, les sol·licituds de subvencions.

b) Examinar la documentació presentada, tant administrativa com de projecte artística.

c) Tramitar la reclamació de documentació requerida en les convocatòries i no presentada o presentada incomplerta.

c) Comprovar que els pressupostos, presentats amb les sol·licituds de subvencions, s’ajustin als requisits de les bases de les convocatòries.

d) Revisar els justificants de les subvencions atorgades, comprovant que s’ajustin al pressupost aprovat en la concessió de l’ajut.

e) Prèvia autorització específica, compulsar els justificants dels ajuts atorgats.

f) Comprovar l’estat final dels expedients a fi de facilitar un correcte arxiu definitiu.

g) Atendre les trucades telefòniques i les visites relacionades amb les gestions anteriors.

h) Gestió de la correspondència.

i) Informar al personal tècnic de gestió de subvencions, corresponent, que s’han acomplert els tràmits per fer el pagament dels ajuts.

k) Elaboració dels llistats de les subvencions atorgades. 

 

6.Selecció

 La incorporació al lloc de treball serà immediata.

Les sol·licituds es resoldran a partir de l’estudi del currículum, i un cop valorat aquest, els participants podran ser convocats a una entrevista.

 

Les persones interessades que reuneixin els requisits establerts poden trametre el seu currículum a la següent adreça electrònica: lbenito@gencat.cat  fins al dia  15

d’abril 2009 inclòs.

           

            Cal especificar a l’assumpte del correu: Tècnic adminsitratiu C1

            Imprescindible assenyalar l’adreça de correu electrònic i el NIF.