11 de juliol-21.30h- BRADIEN + EDUARD ESCOFFET-performance de poesia i música- en AdriÀntic

BRADIEN + EDUARD ESCOFFET

CAT/ CAST / ENG

BRADIEN + EDUARD ESCOFFET

www.bradien.net

La banda Bradien i el poeta Eduard Escoffet s’uneixen per presentar un espectacle a mig camí entre els loops melòdics d’uns i els textos martellejants de l’altre. Aquest espectacle s’estrenarà a Es Baluard (Mallorca) el 18 de juliol i el dia 11 oferiran una prèvia a l’Adriàntic, un tast de cap a on va aquest maridatge.

dissabte 11 de juliol, 21.30h · 6€
performance de poesia i música
AdriÀntic, Via Trajana 11, 1r pis

AdriAntic
http://www.lanticteatre.com/AdriAntic/AA.html

bradien-escoffet-web.jpg
bradien
www.bradien.net
Bradien és un grup instrumental que es va formar l’any 2005. Des d’aquest moment han publicat Minoi Tiare, un cd amb 9 cançons i un 7 polzades compartit amb el grup escocès Dosimat. Han realitzat concerts amb gent com Shiu-Yeung Hui (de Maher Shalal Has Baz), Yo La Tengo (Matador), Tom Brosseau (Fat Cat), Jahbitat (Nosordo) i Lucius Works Here (Foehn). Properament apareixerà un cd amb els temes enregistrats durant el 2008 amb Simon Walbrook (un dels o productors de The Return Of Dr Octagon de Kool Keith) i amb col·laboracions de John Giorno, Jenny Jones (de Nettle) i Pope (de STA). El disc serà publicat pel segell barcelonès Spa.Rk.
En l’actualitat Bradien el formen tres músics (Balbini, Dave Harris i Matías Rossi, líder de la banda i artista d’ampli recorregut en l’electrònica experimental) i múltiples col laboradors (al cello, la col laboradora de Dj / Rupture, Jenny Jones; el poeta americà John giorno; Pablo Ribas; Pope d’STA) que tant en directe com en estudi, intercanvien els instruments: baix, trompeta, melòdica, metal o guitarra passen d’un a un altre per pillar al vol la màgia del moment.

eduard escoffet
http://propost.org/escoffet

Poeta i agitador cultural. Ha practicat diverses vessants de la poesia, tot i que darrerament s’ha centrat en el treball poètic sonor i en el recital en directe. A banda d’un gran moviment dins l’escena contracultural de Barcelona, ha presentat el seu treball a diverses ciutats d’Espanya i a Portugal, Itàlia, França, Alemanya, Bèlgica, la Xina, la República Txeca, els EUA i l’Argentina. Cofundador del col·lectiu projectes poètics sense títol-propost.org i director del festival de pràctiques poètiques actuals PROPOSTA (Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, 2000-2004). És coautor de les obres de teatre ¡Wamba va! (2005) amb Gerard Altaió, Josep Pedrals i Martí Sales, puaj./ecs. (2005) amb Gerard Altaió i Josep Pedrals, i La belbel underground (2006), amb Carles Hac Mor i Gerard Altaió. No fa llibres.

bradien_casablanca-web.jpg

CASTELLANO

BRADIEN + EDUARD ESCOFFET
Sábado 11 de julio, 21.30h · 6 €
performance de música y poesía
AdriAntic, Via Trajana 11, 1r piso

La banda Bradien y el poeta Eduard Escoffet se unen para presentar un espectáculo a medio camino entre los loops melódicos de unos y los textos martilleantes del otro. Este espectáculo se estrenará en Es Baluard (Mallorca) el 18 de julio y el día 11 ofrecerán una previa en AdriAntic, una muestra de hacia dónde va este maridaje.

bradien
www.bradien.net
Bradien es un grupo instrumental que se formó el año 2005. Desde este momento han publicado Minos Tiare, un cd con 9 canciones y un 7 pulgadas compartido con el grupo escocés Dosimat. Han realizado conciertos con gente como Shiu-Yeung Hui (de Maher Shalal Has Baz), Yo La Tengo (Matador), Tom Brosseau (Fat Cat), Jahbitat (Nosordo) y Lucius Works Here (Foehn). Próximamente aparecerá un cd con los temas grabados durante el 2008 con Simon Walbrook (uno de los productores de The Return Of Dr. Octagon de Kool Keith) y con colaboraciones de John Giorno, Jenny Jones (de Nettle) y Pope (de STA) . El disco será publicado por el sello barcelonés Spa.Rk.
En la actualidad Bradien está formada por tres músicos (Balbini, Dave Harris y Matías Rossi, líder de la banda y artista de amplio recorrido en la electrónica experimental) y múltiples colaboradores (al cello, la colaboradora de Dj/Rupture, Jenny Jones; el poeta americano John Giorno; Pablo Ribas; Pope de STA) que tanto en directo como en estudio, intercambian los instrumentos: bajo, trompeta, melódica, metalófono o guitarra pasan de uno a otro para pillar al vuelo la magia del momento.

Eduard Escoffet
http://propost.org/escoffet
Poeta y agitador cultural. Ha practicado varias vertientes de la poesía, aunque últimamente se ha centrado en el trabajo poético sonoro y en el recital en directo. Aparte de un gran movimiento dentro de la escena contracultural de Barcelona, ha presentado su trabajo en diversas ciudades de España y en Portugal, Italia, Francia, Alemania, Bélgica, China, la República Checa, los Estados Unidos y Argentina. Cofundador del colectivo proyectos poéticos sin título-propost.org y director del festival de prácticas poéticas actuales PROPOSTA (Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, 2000-2004). Es coautor de las obras de teatro ¡Wamba va! (2005) con Gerard Altaió, Josep Pedrals y Martí Sales, puaj. / ECS. (2005) con Gerard Altaió y Josep Pedrals, y La Belbel underground (2006), con Carles Hac Mor y Gerard Altaió. No hace libros.

eduardescoffet2_fotoalexbra.jpg

ENGLISH

BRADIEN + EDUARD ESCOFFET
Saturday 11th July, 21.30h · 6 €
music & poetry performance
AdriAntic, Via Trajana 11, 1st floor

The band Bradien and the poet Eduard Escoffet unite to present a show midway between the melodic loops of the first ones and the hammering texts of the other. This show will be premiered in Es Baluard (Mallorca) on July 18, and the 11th they will offer a preview in the space AdriAntic, a sample of where this marriage is going to.

bradien
www.bradien.net
Bradien is an instrumental group that was formed in 2005. Since then they have published Minos Tiare, a 9 songs’ cd and a 7-inch shared with the Scotish band Dosimat. They have done concerts with people like Shiu-Yeung Hui (from Maher Shalal Has Baz), Yo La Tengo (Matador) Tom Brosseau (Fat Cat), Jahbitat (Nosordo) and Lucius Works Here (Foehn). Coming up a cd with items recorded in 2008 with Simon Walbrook (one of the producers of The Return Of Dr. Octagon by Kool Keith) and with contributions from John Giorno, Jenny Jones (from Nettle) and Pope (from STA) . The album will be released by the Barcelonan label Spa.Rk.
Bradien is currently made up of three musicians (Balbini, Dave Harris and Matías Rossi, leader of the band and an artist with a wide experience in experimental electronica) and multiple collaborators (on cello, DJ/rupture collaborator Jenny Jones; the American poet John Giorno; Pablo Ribas; Pope from STA) which means that whether live or in the studio, they exchange instruments: bass, trumpet, melodica, xylophone and guitar being passed from one to the other to catch the fleeting magic of the moment.

Eduard Escoffet
http://propost.org/escoffet
Poet and cultural agitator. He has practiced various aspects of poetry, but lately has been focused on sound poetry work and live poetry recitals. Apart from a large activity within the contracultural scene of Barcelona, he has presented his work in various cities in Spain and Portugal, Italy, France, Germany, Belgium, China, the Czech Republic, the United States and Argentina. Co-founder of the group proyectos poéticos sin título-propost.org and director of the festival of current poetical practices PROPOSTA (Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, 2000-2004). Co-author of the plays ¡Wamba va! (2005) with Gerard Altaió, Josep Pedrals and Martí Sales, puaj. / ECS. (2005) with Gerard Altaió and Josep Pedrals, and La Belbel underground (2006), with Carles Hac Mor and Gerard Altaió. He does not write books.