BALLETTO DI SARDEGNA / GUIDO TUVERI -Isola… dansa-teatre en AdriAntic 9,10/10 a les 21:30

6 €

en     AdriAntic 

via Trajana 11, metro La pau

93 315 23 54
lanticteatre@lanticteatre.com

 

Divendres 9, dissabte 10 d’octubre a les 21:30h

BALLETTO DI SARDEGNA / GUIDO TUVERI

“Isola” (Island)

dansa-teatre · 6€

 «Illa significa aïllament?» L’espectacle comença amb aquesta pregunta per escrit en blanc i negre en una pantalla. Aquesta és la síntesi perfecta de la tasca de Guido Tuveri, ballarí i coreògraf de Sardenya que es va mudar a Nova York on es va convertir en un artista de primera línia. Un viatge per descobrir una possible resposta, un diari d’un artista, una biografia traduïda en moviments i imatges d’un somni i anhel de navegar a una terra llunyana on pot realitzar els somnis i després tornar al seu petit país. L’illa en qüestió és Sardenya, un llogaret prop de Cagliari – Guspini – des d’on parteix per assolir els seus projectes d’art. Vídeo, dansa i teatre s’uneixen en el mateix eix narratiu, de la mateixa manera que els records de la infància estan estretament relacionats amb el desig de créixer.

Tuveri estableix la relació amb les seves arrels i el patrimoni de les històries i llegendes de la seva terra natal. Sardenya és vist com una metàfora existencial, com el record d’una experiència i com una plataforma probable per al futur, més enllà dels límits naturals i les fronteres que uneixen, tanquen, impedeixen el moviment, però alhora defineixen i tranquil.litzen.

 coreografia i realització Guido Tuveri

video Enrica Cavalli, Massimiliano Leoni, Noriko Yasunaga

edició de vídeo Massimiliano Leoni

artistes intèrprets o executants al vídeo Guido Tuveri, Manuela Urru, Federico Tuveri

disseny de llums Stefano De lital

música B. Carter, H. Torga, Massive Attack, R. Aubry, N. Jones, L. Einaudi,

director artístic Guido Tuveri

producció ASMED  Balletto di Sardegna – Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Regione Sardegna Assessorato alla Cultura

 

Fundada per Paolo Leoni el 1982 i actualment dirigida per Guido Tuveri, al Balletto di Sardegna és la primera companyia de dansa de Sardenya, reconeguda oficialment per les institucions italianes. El seu repertori original es centra en la qualitat i diversitat de propostes que van des del neoclàssic fins al contemporani, utilitzant famosos coreògrafs i ballarins de l’escena italiana i internacional, incloent-hi Ben Stevenson, Joseph Fontana, Tere O’Connor, André Lucas, Phyllis Gutelius, Massimo Moricone, Geoffrey Cauley, Cornelia Wildisen, Françoise André, Robert North, Mauro Bigonzetti, Enrica Palmieri, Mario Piazza, Gabriella Borni, Milena Zullo, Dino Verga, Giovanna Summo, Francesca La Cava, Guido Tuveri. Segons el seu nou director artístic Guido Tuveri, el Balletto di Sardegna vol difondre la cultura mil.lenària de Sardenya a tot el món a través de l’art contemporani.

 

Viernes 9, sábado 10 de octubre a las 21:30h

BALLETTO DI SARDEGNA / GUIDO TUVERI

“Isola” (Island)

danza-teatro · 6€

 «Isla significa aislamiento?» El espectáculo comienza con esta pregunta por escrito en blanco y negro en una pantalla. Esta es la síntesis perfecta de la labor de Guido Tuveri, bailarín y coreógrafo de Cerdeña que se mudó a Nueva York donde se convirtió en un artista de primera línea. Un viaje para descubrir una posible respuesta, un diario de un artista, una biografía traducida en movimientos e imágenes de un sueño y anhelo de navegar a una tierra lejana donde puede realizar los sueños y luego regresar a su pequeño país. La isla en cuestión es de Cerdeña, una aldea cerca de Cagliari – Guspini – desde donde parte para lograr realizar sus proyectos de arte. Video, danza y teatro se unen en el mismo eje narrativo, de la misma manera que los recuerdos de la infancia están estrechamente relacionadas con el deseo de crecer.

Tuveri establece la relación con sus raíces y el patrimonio de las historias y leyendas de su tierra natal. Cerdeña es visto como una metáfora existencial, como el recuerdo de una experiencia y como una plataforma probable para el futuro, más allá de los límites naturales y las fronteras que unen, encierran, impiden el movimiento, pero que a la vez definen y tranquilizan.

 coreografía y realización Guido Tuveri

video Enrica Cavalli, Massimiliano Leoni, Noriko Yasunaga

edición de vídeo Massimiliano Leoni

artistas intérpretes o ejecutantes en el vídeo Guido Tuveri, Manuela Urru, Federico Tuveri

diseño de luces Stefano De Litala

música B. Carter, H. TORGUE, Massive Attack, R. Aubry, N. Jones, L. Einaudi,

director artístico Guido Tuveri

producción ASMED  Balletto di Sardegna – Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Regione Sardegna Assessorato alla Cultura

 Fundada por Paola Leoni en 1982 y actualmente dirigida por Guido Tuveri, el Balletto di Sardegna es la primera compañía de danza de Cerdeña, reconocido oficialmente por las instituciones italianas. Su repertorio original se centra en la calidad y diversidad de propuestas que van desde el neoclásico hasta el contemporáneo, utilizando famosos coreógrafos y bailarines de la escena italiana e internacional, incluyendo a Ben Stevenson, Joseph Fontano, Tere O’Connor, André Lucas, Phyllis Gutelius, Massimo Moricone, , Geoffrey Cauley, Cornelia Wildisen, Françoise André, Robert North, Mauro Bigonzetti, Enrica Palmieri, Mario Piazza, Gabriella Borni, Milena Zullo, Dino Verga, Giovanna Summo, Francesca La Cava, Guido Tuveri. Según su nuevo director artístico Guido Tuveri, el Balletto di Sardegna quiere difundir la cultura milenaria de Cerdeña en todo el mundo a través del arte contemporáneo.

 

Friday 9, Saturday 10 October at 9:30pm

BALLETTO DI SARDEGNA / GUIDO TUVERI

“Isola” (Island)

dance-theatre · 6€

 «Island means isolation?» The show begins with this question written in black and white on a screen. This is the perfect synthesis of the work of Guido Tuveri, Sardinian dancer and choreographer who moved to New York where he became a leading artist. A journey to discover one possible answer, a diary of an artist, a biography translated into movements and images and a yearning dream to sail to a faraway land where he can realize dreams and then return to his small country. The island in question is Sardinia, a village near Cagliari – Guspini – from where he gets away to achieve his art projects. Video, dance and theater come together in the same narrative axis, in the same way that childhood memories are closely linked to desire to grow.

Tuveri stages the link with his roots and heritage of stories and legends of his homeland. Sardinia is seen as an existential metaphor, like the memory of an experience and as a likely platform for the future, beyond the natural limits and boundaries that bind, close, prevent movement, but simultaneously define and reassure.

 

choreography and performing Guido Tuveri

video Enrica Cavalli, Massimiliano Leoni, Noriko Yasunaga

video editing Massimiliano Leoni

performers in the video Guido Tuveri, Manuela Urru, Federico Tuveri

light designer Stefano De Litala

music B. Carter, H. Torgue, Massive Attack, R. Aubry, N. Jones, L. Einaudi

artistic director Guido Tuveri

production ASMED  Balletto di Sardegna – Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Regione Sardegna Assessorato alla Cultura

 

Founded by Paola Leoni in 1982 and now directed by Guido Tuveri, the Balletto di Sardegna is the first dance company of Sardinia officially recognized by Italian institutions. Its original repertoire focuses on the quality and diversity of proposals that range from neoclassical to contemporary, using famous choreographers and dancers from Italian and international scene, including Ben Stevenson, Joseph Fontano, Tere O’Connor, Andre Lucas, Phyllis Gutelius, Massimo Moricone, Geoffrey Cauley, Cornelia Wildisen, Françoise André, Robert North, Mauro Bigonzetti, Enrica Palmieri, Mario Piazza, Gabriella Borni, Milena Zullo, Dino Verga, Giovanna Summo, Francesca La Cava, Guido Tuveri. Under the new artistic director Guido Tuveri, the Balletto di  Sardegna wants to spread the thousend-year culture of Sardinia in worldwide through contemporary art.

isola1.jpg