COLECTIVO 96º -Dar patadas para no desaparecer en AdriAntic 13,14/11 a les 21:30h y 15/11 a les 21h

 

en     AdriAntic 

via Trajana 11, metro La pau

93 315 23 54

lanticteatre@lanticteatre.com

CATALÀ / CASTELLANO/ ENGLISH

COLECTIVO 96º

«Dar patadas para no desaparecer»

teatre performance 6€

dar_patadas_para_no_desaparecer_del_colectivo_96_161x3461.JPG

Divendres 13, dissabte 14 de novembre a les 21:30h

diumenge 15 de novembre a les 21h

 

COLECTIVO 96º»Dar patadas para no desaparecer»teatre performance

 Premi a l’espectacle més innovador a Espanya 2009 i Premi del Jurat al Millor espectacle 2009 de la Feria Internacional de Teatro y Danza de Huesca.

 «Dar patadas para no desaparecer» se centra en el concepte Identitat que es plantejarà, lògicament, des de l’autoretrat dels performers.

 L’autoretrat no deixa de ser una representació de nosaltres mateixos, un retrat és quelcom produït, un «fer-se» a través dels actes de representació. Les imatges dels retratats es posen en evidència com una fàbrica d’identitat. Un espai on el subjecte es construeix en un recorregut a través de les seves «representacions».

 Per això pretenem construir identitats en aquest marge de confusió entre realitat i ficció, per qüestionar d’aquesta manera la pròpia construcció / deconstrucció de les identitats.

 A l’espai de representació és impossible ser un mateix. Aquest efecte és una projecció del propi individu cap a l’exterior. Volem plantejar que aquesta mateixa realitat succeeix fora de l’escena, tenint en compte que en l’actualitat el mass-media i aquesta sobrevaloració de la pròpia identitat pesa sobre l’individu.

 El que denominem identitat és un èxit sempre precari que es veu constantment soscavat pels desitjos reprimits que constitueixen l’inconscient. La identitat és provisional, sempre precària, dependent i constantment enfrontada amb una relació inestable amb significats socials i personals canviants. Generalment la identitat (si és considerada com una cosa immòbil, rígida i constreta) una projecció irreal que limita a l’individu i construeix una societat uniforme. Aquesta projecció d’un jo definit per adaptar-se a la nostra realitat no deixa de ser una construcció igual que en l’autoretrat.

 «Dar patadas para no desaparecer» pretén trencar aquesta convenció de ficció / realitat: entre l’escena i la vida real, entre l’autoretrat i el meu jo veritable.

 

intèrprets i creadors Lidia González Zoilo, David Franch, Mónica Pérez Blanquer

amb la col.laboració especial de Vera Waltser i Vicente Arlandis

música Roger Puig i ((( J )))

video i edició Gorka Bilbao

fotografia Mari Luz Vidal

il.luminació Ana Rovira

atrezzo Mercè Moreno, Alberto Pastore

vestuari Marta Pelegrina

coreografia Laura la bicha

maquetació i disseny de llibre Rogelio Pérez, Alex Escrich

una coproducció de Colectivo 96º, Teatre Lliure, Centro Párraga i CAET (Fábrica TNT), i col.labora Lézarap’art.

 

COLECTIVO 96º

Colectivo 96º està format per Lidia González Zoilo i David Franch, anteriors components d’Amaranto, amb el qual van collir nombrosos èxits tant de crítica com de públic. Recentment han integrat per a la seva última producció «Dar patadas para no desaparecer» a Mónica Pérez Blanquer.

Lidia G. Zoilo (Madrid, 1974) és llicenciada en art dramàtic per l’Institut del Teatre en l’especialitat de gest. Actualment realitza la seva Tesi «Texts dramàtics escrits per a l’acció» dins del Doctorat de Les Arts Escèniques, que organitza el Departament de Filologia Catalana i l’Institut del Teatre.

L’any 1999 va fundar, juntament amb Marta Pelegrina, la Cia Amaranto, amb la qual va crear els espectacles Sis Ens (dirigit per Toni Mira, 1999), Hamlet Music Hall (2000), Marea Baixa(2002), Tazón de sopa china y un tenedor (o hacer el gilipollas)(2004), Indignos(2005) i Four Movements For Survival(2007). A més a més, ha participat en les produccions Superpop(2007), al costat de Txalo

Toloza, i Las Perras(2007), juntament amb Amalia Fernández i Vicente Arlandis.

David Franch (Barcelona, 1972) es forma en diverses disciplines fonamentalment dins del llenguatge corporal (equilibris acrobàtics, trapezi, dansa contemporània, dansa aèria, pantomima, gest), així com en interpretació i clown.

Integrant de la companyia Amaranto a les seves quatre últimes produccions «Marea Baixa», «Tazón de Sopa china y un tenedor», «Indignos» i «Four movements for survival», actualment treballa al costat de Lidia González Zoilo, sota el nom de Colectivo 96º.

Ha treballat amb la Cia. Hortzmuga Teatroa als espectacles “Rekolore”, “Matraka” y “12-K”,  i és cofundador de la cia. Mô-House, ja desapareguda. Ha impartit diversos tallers de creació.

 

Viernes 13, sábado 14 de noviembre a las 21:30h

Domingo 15 de noviembre a las 21h

 

COLECTIVO 96º»Dar patadas para no desaparecer»teatro performance

 Premio al espectáculo más innovador en España 2009 y Premio del Jurado al Mejor Espectáculo 2009 de la Feria Internacional de Teatro y Danza de Huesca.

 «Dar patadas para no desaparecer» se centra en el concepto Identidad que se planteará, lógicamente, desde el autorretrato de los performers.

 El autorretrato no deja de ser una representación de nosotros mismos, un retrato es algo producido, un “hacerse” a través de los actos de representación. Las imágenes de los retratados se ponen en evidencia como una fábrica de identidad. Un espacio donde el sujeto se construye en un recorrido a través de sus “representaciones”

 Por eso pretendemos construir identidades en ese margen de confusión entre realidad y ficción, para cuestionar de esa manera la propia construcción/ decostrucción de las identidades.

 En el espacio de representación es imposible ser uno mismo. Este efecto es una proyección del propio individuo hacia el exterior. Queremos plantear que esta misma realidad ocurre fuera de la escena, teniendo en cuenta que en la actualidad el mas-media y esa sobrevaloración de la propia identidad pesa sobre el individuo.

 Lo que denominamos identidad es un logro siempre precario que se ve constantemente socavada por los deseos reprimidos que constituyen el inconsciente. La identidad, es provisional, siempre precaria, dependiente y constantemente enfrentada con una relación inestable con significados sociales y personales cambiantes. Generalmente la identidad (si es considerada como algo inmóvil, rígido y constreñido) una proyección irreal que limita al individuo y construye una sociedad uniforme. Esta proyección de un yo definido para adaptarse a nuestra realidad no deja de ser una construcción al igual que en el autorretrato.

 “Dar patadas para no desaparecer” pretende romper esa convención de ficción/ realidad: entre la escena y la vida real, entre el autorretrato y mi yo verdadero.

 

 intérpretes y creadores Lidia González Zoilo, David Franch, Mónica Pérez Blanquer

con la colaboración especial de Vera Waltser y Vicente Arlandis

música Roger Puig y ((( J )))

video y edición Gorka Bilbao

fotografía Mari Luz Vidal

iluminación Ana Rovira

atrezzo Mercè Moreno, Alberto Pastore

vestuario Marta Pelegrina

coreografía Laura la bicha

maquetación y diseño de libro Rogelio Pérez, Alex Escrich

una coproducción de Colectivo 96º, Teatre Lliure, Centro Párraga y CAET (Fábrica TNT), y colabora Lézarap’art.

 

COLECTIVO 96º

Colectivo 96 º está formado por Lidia González Zoilo y David Franch, anteriores componentes de Amaranto, con el que cosecharon numerosos éxitos tanto de crítica como de público. Recientemente han integrado para su última producción «Dar patadas para no desaparecer» a Mónica Pérez Blanquer.

Lidia G. Zoilo (Madrid, 1974) es licenciada en arte dramático por el Institut del Teatre en la especialidad de gesto. Actualmente realiza su Tesis «Textos dramáticos escritos para la acción» dentro del Doctorado de Las Artes Escénicas, que organiza el Departamento de Filología Catalana y el Institut del Teatre.

En 1999 fundó, junto con Marta Pelegrina, la Cia. Amaranto, con la que creó los espectáculos Sis Ens (dirigido por Toni Mira, 1999), Hamlet Music Hall (2000), Marea Baixa (2002), Tazón de sopa china y un tenedor (o hacer el gilipollas) (2004), Indignos (2005) y Four Movements For Survival (2007). Además, ha participado en las producciones Superpop (2007), junto a Txalo Toloza, y Las Perras (2007), junto con Amalia Fernández y Vicente Arlandis.

David Franch (Barcelona, 1972) se forma en varias disciplinas fundamentalmente dentro del lenguaje corporal (equilibrios acrobáticos, trapecio, danza contemporánea, danza aérea, pantomima, gesto), así como en interpretación y clown.

Integrante de la compañía Amaranto en sus cuatro últimas producciones «Marea Baixa», «Tazón de Sopa china y un tenedor», «Indignos» y «Four movements for survival», actualmente trabaja junto a Lidia González Zoilo, bajo el nombre de Colectivo 96 º.

Ha trabajado con la Cía. Hortzmuga Teatroa en los espectáculos «Rekolore», «Matraka» y «12-K», y es cofundador de la cia. Mô-House, ya desaparecida. Ha impartido diversos talleres de creación.


ENG

Friday 13, Saturday 14 November at 9:30pm

Sunday 15 November at 9pm

 

COLECTIVO 96º»Dar patadas para no desaparecer»theatre performance

 Most innovative show in Spain Award 2009 and Jury Award for Best Show 2009, both in the Feria Internacional de Teatro y Danza de Huesca.

 «Dar patadas para no desaparecer» focuses on the concept of Identity that will arise from the self-portrait of the performers.

 The self-portrait is a representation of ourselves, a portrait is something produced, a «making oneself» through acts of representation. The images of the portraits are shown as a factory of identity. A space where the subject is constructed on a route through their «representations»

 So we try to build identities in that margin of confusion between reality and fiction, for questioning the own construction / deconstruction of identities.

 In the space of representation it is impossible to be oneself. This effect is an individual’s own projection outwards. We argue that this reality occurs offstage, taking into account that nowadays the mass-media and the overvaluation of the own identity grieves upon each of us.

 What we call identity is always a precarious achievement that is constantly undermined by repressed desires which constitute the unconscious. The identity is tentative, always precarious, dependent, and constantly faced with an unstable relationship with changing social and personal meanings. Generally identity (whether it is considered as something rigid and constrained) is an unrealistic projection that limits the individual and builds a uniform society. This projection of a self-defined to suit our reality is a construction as in the self-portrait.

 «Dar patadas para no desaparecer» aims to break the convention of fiction and reality: between stage and real life, between the self-portrait and the true oneself.

 

 performers and creators Lidia Gonzalez Zoilo, David Franch, Mónica Pérez Blanquer

with the special collaboration of Vera Walser and Vicente Arlandis

music Roger Puig and (((J)))

video and editing Gorka Bilbao

photography Mari Luz Vidal            

lighting Ana Rovira

atrezzo Mercè Moreno, Alberto Pastore

costumes Marta Pelegrina

choreography Laura la bicha

book layout and design Rogelio Perez, Alex Escrich

co-produced by Colectivo 96º, Teatre Lliure, Centro Parraga and CAET (Factory TNT), and collaborates Lézarap’art.

 

Colectivo 96º

In this piece, Colectivo 96º is made up by Lidia González Zoilo and David Franch, former members of Amaranto, with numerous critics and public successes. Recently they have worked with Mónica Pérez Blanquer, integrated in the production «Dar patadas para no desaparecer».Lidia G. Zoilo (Madrid, 1974) has a degree in drama from the Institut del Teatre in the specialty of gesture. Currently working on her thesis «dramatic texts written for action» within the Doctorate of Performing Arts, organized by the Department of Catalan and the Institut del Teatre.In 1999 she founded, along with Marta Pelegrina, the Cia Amaranto, with whom she created the shows Sis Ens (directed by Toni Mira, 1999), Hamlet Music Hall (2000), Marea Baixa (2002), Tazón de sopa china y un tenedor (o hacer el gilipollas) (2004), Indignos (2005) and Four Movements For Survival (2007). She has also participated in Superpop (2007), with Txalo Toloza, and Las Perras (2007), along with Amalia Fernandez and Vicente Arlandis.David Franch (Barcelona, 1972) has been formed in several disciplines within the body language (acrobatics, trapeze, contemporary dance, aerial dance, mime, gesture), as well as interpretation and clown.He was member of Cia. Amaranto in their last four productions Marea Baixa, Tazón de sopa china y un tenedor (o hacer el gilipollas), Indignos and Four Movements for survival. He is currently working with Lidia Gonzalez Zoilo, under the name of Colectivo 96º.He has worked with Hortzmuga Teatroa in the shows «Rekolore», «Matraka» and «12-K» and is co-founder of the Cia. Mô-House. He has taught several workshops around scenic creation.