13 a 15/03 – DIANA J. TORRES AKA PORNOTERRORISTA – Quemarlo Todo

PROGRAMA  ANTIC TEATRE   2013 /// MARÇ /// MARZO /// MARCH /// MARS →


★ 13-15 Març 13-15 Marzo 13-15 March 13-15 MarsDIANA J. TORRES AKA PORNOTERRORISTA

"Quemarlo Todo"

ESTRENA

durada / duración / duration / durée: 60 min

idioma / language:
Castellà (anglès només el dia 14)
Castellano (inglés sólo el día 14)
Spanish (English just on 14th)


Performance queer

HORARIS

DIMECRES, DIJOUS i DIVENDRES: 21:00

10 euros

HORARIOS

MIERCOLES, JUEVES yVIERNES: 21:00

10 euros

SCHEDULES

WEDNESDAY, THURSDAY & FRIDAY: 21:00

10 euros

HORAIRES

MERCREDI, JEUDI et VENDREDI: 21:00

10 euros
Creació, textos, veu i cos: Diana J. Torres AKA Pornoterrorista
Àudio: Andy Clark
Vídeo: Majo PostOp
Interaccions ritualistiques: Eloy Fernández Porta, Ona Cots AKA LadyPain i Liza Analli
Percussió: Lupux


pornoterrorismo.com →

Diana J. Torres va acumular molta merda vivint durant 11 anys a Barcelona (caso 4F, el suïcidi de la seva millor amiga, el desallotjament dels seus llocs predilectes, milers de multes per incívica, deutes i algunes causes pendents) i no hi ha millor combustible que la merda ni millor venjança que l’incendi.
Reduir a cendres una ciutat cadàver en molts sentits i la podridura dels quals impedeix respirar a les persones que no creuen ni en l’art inofensiu que promouen les institucions culturals, ni en la marca Barcelona que un ajuntament corrupte tracta de vendre al millor postor.
Aquesta serà l’última performance de Diana a la ciutat (i a Europa) i pretén, mitjançant la bruixeria i la ritualística de l’obscenitat i allò postpornogràfic, elaborar un acte efectiu que acabi per fi amb la putrefacció del cos de la ciutat, recuperant d’aquesta forma l’origen primitiu de la performance com a acte esotèric.
Cremar-ho Tot és una proposta per deixar el cinisme fos i lliurar-se valentament a la praxis de la sinceritat.
Vinguin amb predisposició a la màgia, al desencantament i a una important dosi de ràbia. Es tracta d’un ritual col·lectiu on el públic haurà de mullar-se (o cremar-se).

El projecte artístic-polític de Diana J. Torres (Madrid, 1981) abasta molts camps
(poesia, assaig, acció directa, tallers, vídeo, internet) però se sent com a casa en
la performance i l’spoken-word. Pornoterrorismo, el seu artefacte creat en 2006, porta
des de llavors arrossegant-se pels escenaris més marginals i subterranis de
diferents ciutats.

Diana J. Torres acumuló mucha mierda viviendo durante 11 años en Barcelona (caso 4F, el suicidio de su mejor amiga, el desalojo de sus lugares predilectos, miles de multas por incívica, deudas y algunas causas pendientes) y no hay mejor combustible que la mierda ni mejor venganza que el incendio.
Reducir a cenizas una ciudad cadáver en muchos sentidos y cuya podredumbre impide respirar a las personas que no creen ni en el arte inofensivo que promueven las instituciones culturales, ni en la marca Barcelona que un ayuntamiento corrupto trata de vender al mejor postor.
Esta será la última performance de Diana en la ciudad (y en Europa) y pretende, mediante la brujería y la ritualística de la obscenidad y lo postpornográfico, elaborar un acto efectivo que termine por fin con la putrefacción del cuerpo de la ciudad, recuperando de esta forma el origen primitivo de la performance como acto esotérico.
Quemarlo todo es una propuesta para dejar el cinismo fuera y entregarse valientemente
a la praxis de la sinceridad.
Vengan con predisposición a la magia, al desencanto y a una importante dosis de rabia. Se trata de un ritual colectivo donde el público tendrá que mojarse (o quemarse).

El proyecto artístico-político de Diana J. Torres (Madrid, 1981) abarca muchos campos
(poesía, ensayo, acción directa, talleres, vídeo, internet) pero se siente como en casa en
la performance y el spoken-word. Pornoterrorismo, su artefacto creado en 2006, lleva
desde entonces arrastrándose por los escenarios más marginales y subterráneos de
diferentes ciudades.

Diana J. Torres accumulated a lot of shit while living in Barcelona for 11 years (the 4F case, her best friend’s suicide, the evictions of her favourite places, thousands of fines for antisocial behaviour, debts and some pending court cases) and there’s no better fuel than shit, no better revenge than fire.
To reduce to ashes a city that is already in many senses a corpse and whose stench of putrefaction is choking the people who no longer believe in the inoffensive art promoted by cultural institutions, nor in the Barcelona trademark that a corrupted city council tries to sell to the highest bidder.
This will be Diana’s last performance in the city (and in Europe) and it aims, through witchcraft and the rituals of obscenity and postpornography, to elaborate an effectual act that will finally dispose of the city’s rotting body, recovering the primitive origin of performance as an esoteric action.
“Burning it All” proposes to leave cynicism to one side and courageously submit to a praxis of sincerity.
Come prepared for magic, disillusionment and an overdose of rage. This will be a collective rite to which the audience must commit – or burn.

The artistic-political project of Diana J. Torres (Madrid, 1981) covers a lot of areas (poetry, essay, direct action, workshops, video, internet) but she feels most at home with performance and spoken-word. “Pornoterrorism”, her device created in 2006, has been dragging itself around the most marginal and underground stages of different cities ever since.