CONVOCATORIA/CALL FOR ENTRIES * PREMI VIDEODANSA, BARCELONA. 2011

Català / Castellano / English (please scroll down for english version)

CONVOCATÒRIA INTERNACIONAL III PREMI VIDEODANSA, BARCELONA

Ens complau convidar-vos a participar al concurs internacional Premi VideoDansa, Barcelona en el marc de la tercera edició d’IDN – Imatge, Dansa i Nous mitjans-.

El Premi Videodansa Barcelona és una convocatòria internacional dirigida a reconèixer aquelles obres més rellevants en la creació audiovisual amb el cos, el moviment i el llenguatge coreogràfic com elements significatius i diferenciadors del contingut i la forma del film.

L’equip de NU2’s realitzarà una selecció entre totes les obres inscrites que competiran pel Premi Videodansa Barcelona. Totes les obres seleccionades s’exhibiran en el marc del programa del festival IDN  – Imatge, Dansa i Nous mitjans – que tindrà lloc del 13 al 16 de gener de 2011 al Mercat dels Flors de Barcelona.

El Premi, dotat amb 4000€, s’atorgarà a una sola obra o com a màxim a dos ex aequo i es farà públic en el marc de IDN. A més del Premi, un jurat internacional format per curadors i artistes del sector, seleccionarà entre 6 i 10 treballs destacats que passaran a formar part de les iniciatives de difusió pública de l’associació NU2’s.

L’acceptació del Premi comporta la cessió dels drets per a la seva emissió en Territoris Dansa de TVC (Televisió Pública de Catalunya) i la projecció en programes comissariats per NU2’s durant 2011 al territori espanyol. Les iniciatives de difusió de NU2’s – venda a mediatecas, programes de projecció comissariats, emissió en TV, etc..- que incorporin part o tota la selecció de destacats d’IDN suposarà el pagament de drets segons acords contractuals amb els seus autors/distribuïdors.

Termini de presentació de l’obres: fins al 30 de juliol de 2010

Data de producció de les obres: des de juliol de 2008

Trobareu les bases i tota la informació a la web de NU2’s: http://www.nu2s.org

Atenció! Ja pots visualitzar a la nostre web extractes de les obres produïdes per NU2’s des de 2004.

NU2’s associació per a la creació rep el suport del Department de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya, de l’Institut de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona, i de l’Institut Ramon Llull


/// CASTELLANO

CONVOCATORIA INTERNACIONAL III PREMIO VIDEODANZA, BARCELONA

Es un placer invitaros a participar en el concurso internacional Premi VideoDansa, Barcelona, en el marco de la tercera edición de IDN – Imagen, Danza y Nuevos medios-.

El Premi Videodansa, Barcelona es una convocatoria internacional dirigida a reconocer aquellas obras más relevantes en la creación audiovisual con el cuerpo, el movimiento y el lenguaje coreográfico cómo elementos significativos y diferenciadores del contenido y la forma del film.

El equipo de NU2’S realizará una selección entre todas las obras inscritas que competirán por el Premi Videodansa Barcelona. Todas las obras seleccionadas se exhibirán dentro del programa del festival IDN – Imagen, Danza y Nuevos medios – que tendrá lugar del 13 al 16 de enero de 2011 en el Mercat de les Flors de Barcelona.

El Premi, dotado con 4000€, se otorgará a una sola obra o cómo máximo a dos ex aequo y se hará público en el marco de IDN. Además del Premi, un jurado internacional formado por curadores y artistas del sector, seleccionará entre 6 y 10 trabajos destacados que pasarán a formar parte de las iniciativas de difusión pública de la asociación NU2’S.

La aceptación del Premi comporta la cesión de los derechos para su emisión en Territoris Dansa de TVC (Televisión Pública de Cataluña) y la proyección en programas comisariados por NU2’S durante 2011 en territorio español.

Las iniciativas de difusión de NU2’S – venta a mediatecas, programas de proyección comisariadas, emisión en TV, etc..- que incorporen parte o toda la selección de destacados de IDN supondrá el pago de derechos según acuerdos contractuales con sus autores/distribuidores.

Plazo de presentación de la obras: hasta el 30 de julio de 2010

Fecha de producción de las obras
: desde julio 2008

Encontraréis las bases y toda la información en la web de NU2’s: http://www.nu2s.org

Atención! Ya puedes visualizar en nuestra web extractos de todas las obras producidas por NU2’s desde 2004.

NU2’S associació per la creació recibe la ayuda del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya, del Ajuntament de Barcelona y del Institut Ramón Llull

/// ENGLISH

INTERNATIONAL CALL FOR ENTRIES – III BARCELONA, VIDEODANCE PRIZE

We are pleased to invite submissions for the Videodansa, Barcelona Prize, the international competition held as part of IDN Image, Dance and New media – festival

The Videodance, Barcelona Prize is an international competition designed to recognize those most relevant works of the audiovisual creation with the body, movement and choreographic language as significant elements of the content and form of the film.

NU2’s team will do a selection among all the registered works to compete for the Videodance, Barcelona Prize. All the selected works will be projected at the program of IDN – Image, Dance and New media – festival which will take place from 13 to 16 January 2011 at the Mercat de les Flors of Barcelona.

The prize, worth € 4,000 will be awarded for a single work or a maximum of two ex aequo and it will be given during IDN. In addition to the Prize, an international jury of curators and artists will select between 6 and 10 distinguished works that will become part of the public initiatives of diffusion of NU2’s association.

The acceptance of the prize involves the transfer of the broadcasting rights at TVC’s (Public Television of Catalonia) Territoris Dansa and the projection at curated programs by NU2’s during 2011 on Spain.

The diffusion initiatives of NU2’S – sales at media libraries, curated screening programs, broadcasting at TV, etc. ..- that incorporate part or all of the distinguished selection of IDN will entail the payment of the rights under contractual agreements with authors / distributors.

Deadline for submissions: July 30, 2010

Production date of the works:
From July 2008


You will find all the information at our website: http://www.nu2s.org

Attention! You can see at our website extracts of the works produced by NU2’s since 2004

NU2’S associacío per la creació has the support of the Generalitat de Catalunya’s Departament of Cultura, the Ajuntament de Barcelona and the Ramón Llull institute.

This entry was posted in Convocatorias internacionales, Premios and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.