Residencias TNT

El Festival TNT obre una nova convocatòria dirigida a creadors i creadores, tant consolidats com emergents, que vulguin desenvolupar un nou projecte de creació i que la seva línia d’investigació es situï en l’àmbit dels nous llenguatges artístics, l’escena híbrida,

la recerca i la innovació.

Descarrega les bases completes en català/Descarga las bases completas en castellano

Formalitzeu la sol·licitud clicant aquí/Formaliza la solicitud aquí

PRESENTACIÓ

L’inici d’una nova etapa del festival Terrassa Noves Tendències (TNT) s’ha produït en un moment d’extrema fragilitat mundial però també en un moment d’oportunitat de canvi, de transició cap a un món en el qual valors relacionats amb la solidaritat, el bé comú, el respecte al medi ambient o la cura poden passar radicalment a primera línia. Si la cultura, com diu Marina Garcés, és la possibilitat que una societat es pensi a ella mateixa, les agents culturals tenim una oportunitat gegant a les nostres mans per reivindicar-nos com a necessitat i no com a instrument. És per això que, en l’impuls d’imbricar-nos en aquest present palpitant, plantegem una edició mixta en la qual transitarem per diversos territoris, adaptant-nos i escoltant un present incert que demana a crits retrobar-nos de nou en l’espai públic però també demana espais de creació des d’on reflexionar mentre esperem que la situació sanitària millori.

D’aquesta manera, iniciem un programa d’acompanyament a artistes residents amb la finalitat de donar-los espai, temps, eines i mitjans per desenvolupar nous projectes de creació que seran presentats en el marc del TNT 2021. Alhora, també busca connectar els creadors i les creadores amb el teixit local treballant en sintonia amb Terrassa Arts Escèniques (TAE), i acostant tant els processos creatius com la peça realitzada a comunitats de públics locals. Aquesta línia de suport a artistes es vincula a la futura creació del nou centre de creació d’arts escèniques de Terrassa com a un primer pas en la direcció de convertir la ciutat en un focus creatiu amb caràcter propi.

OBJECTE

TNT obre una nova convocatòria dirigida a creadors i creadores, tant consolidats com emergents, que vulguin desenvolupar un nou projecte de creació i que la seva línia d’investigació es situï en l’àmbit dels nous llenguatges artístics, l’escena híbrida, la recerca i la innovació.

Dins de la convocatòria, existeixen dues modalitats: residències de creació i residències tècniques. No hi ha incompatibilitat en optar i obtenir ambdues residències. Les sol•licituds es podran presentar des del moment de la publicació d’aquesta convocatòria fins al 12 de juliol (fins les 23.59h). La resolució de la convocatòria serà publicada a partir del 7 de setembre de 2020 a la pàgina web del festival i es notificarà directament a les candidatures seleccionades.

MODALITAT CREACIÓ

L’objectiu d’aquest programa de residències és donar suport a creadors i creadores que treballin en el camp de les arts vives, facilitant recursos que els permetin investigar, crear i compartir processos creatius amb la comunitat. El projecte presentat pot trobar-se en qualsevol de les seves fases de desenvolupament (recerca, creació, preproducció, etc.).

Els/les artistes seleccionats podran desenvolupar el seu procés en residència durant el període comprès entre novembre del 2020 i setembre del 2021. Totes les creacions resultants formaran part de la programació del TNT 2021.

Aquesta modalitat compta amb un import total de 83.769,00€, que es repartirà entre un màxim de 6 residències.

Les residències constaran de:

– Suport econòmic. Es valorarà en funció del pressupost presentat. El contracte es durà a terme en format de coproducció.

– Sala d’assaig durant les dates i els horaris que s’acordin segons necessitats i disponibilitat de les sales (estància màxima 4 setmanes).

– Possibilitat d’acompanyament artístic, de producció, tècnic i de mediació segons necessitats dels creadors i creadores.

– Difusió i suport en la comunicació.

– Acompanyament en la suma de suports d’altres institucions, agents, col•lectius i estructures, tant a escala nacional com internacional.

Serà obligació dels/les artistes residents:

– Durant la realització del TNT 2020 – del 9 a l’11 d’octubre- s’organitzarà una jornada de professionals durant la qual els artistes seleccionats faran una breu presentació del seu projecte en el format que prefereixin.

– Realitzar, com a mínim, dues accions vinculades amb el territori i els públics locals, com podrien ser una obertura del procés de creació a la ciutadania o una activitat de mediació orientada a col•lectius no professionals.

– Presentar la peça dins de la programació del TNT 2021.

MODALITAT RESIDÈNCIA TÈCNICA

L’objectiu d’aquesta residència és que els/les artistes residents disposin dels mitjans materials i humans adients, per dur a terme de forma professional aquesta part de qualsevol procés de creació, ja sigui en una primera fase d’investigació, o en una fase final d’implantació dels diferents dissenys (escenografia, llum, so, vídeo…).

Els/les artistes seleccionades tindran la possibilitat de realitzar una residència tècnica de 7 dies en un dels equipaments escènics de la ciutat. El període de realització serà acordat entre els/les residents, festival i teatres municipals, i estarà comprès entre els mesos de gener i setembre de 2021. Les peces podran ser incloses en la programació de l’edició 2021 del festival o, en el seu defecte, es mostraran com un assaig obert en les dates que s’acordin entre ambdues parts.

L’oficina tècnica del TNT farà un seguiment i acompanyament de la residència, i pot oferir assessorament tècnic a les companyies que així ho desitgin. S’atorgaran un màxim de 4 residències.

Equipament escènic

Les residències oferiran:

– Un dels equipaments escènics municipals (Teatre Alegria o Teatre Principal) durant 7 dies amb la seva dotació tècnica estàndard (franges horàries de 9h a 20h). Queda exclòs el lloguer de material tècnic, que en cas de fer-se, anirà a càrrec de la companyia.

Serà obligació dels/les artistes residents:

– Fer una correcta utilització de l’espai i de l’equipament.

– Seguir les indicacions del personal tècnic del festival pel que fa a la utilització del material i les infraestructures.

– Seguir en tot moment les normes de seguretat referents a la PRL i seguir les indicacions del personal tècnic del festival, en cas d’emergència.

Personal tècnic

Les residències oferiran:

– Un responsable tècnic durant totes les jornades a disposició de les companyies. Serà també qui obrirà i tancarà l’espai.

– 40h de treball de personal tècnic repartides segons necessitats, pactades prèviament amb la oficina tècnica del festival i en jornades de màxim 8h (més 1h per dinar) dins de les franges horàries de 9h a 20h. L’horari del personal tècnic del festival estarà subjecte a les normatives municipals pel que fa a contractació de personal.

– La Oficina Tècnica del festival (en endavant OT), serà en última instància qui decidirà la quantitat de personal mínim requerida per les diferents tasques a realitzar, tenint en compte els criteris i normes de seguretat i bona pràctica.

– El personal tècnic del festival:

◦ Donarà suport a l’equip tècnic dels/les artistes residents en les tasques tècniques de muntatge, desmuntatge i enfocaments.

◦ Podrà donar suport tècnic en qualsevol altre tasca tècnica que es pacti (proves de so, memòries, ajustos…)

◦ Donarà suport en tot allò que fa referència al funcionament i manteniment de l’equipament de la sala.

◦ Garantirà la viabilitat i seguretat dels muntatges, assajos i funcions (en cas d’haver-n’hi)

Serà obligació dels/les artistes residents:

– Disposar d’una persona responsable tècnica (d’ara endavant RT) que serà la interlocutora en primer lloc amb l’OT i posteriorment amb el personal tècnic del festival.

– La RT haurà de comunicar amb antelació i acordar amb l’OT qualsevol canvi significatiu pel que fa als horaris que afectin al personal i l’entrada en joc d’elements escènics o tècnics no previstos com ara: estructures volades, rigging, màquines de fum, aigua…

– La RT pactarà amb l’OT:

▪ Un plànol d’implantació del muntatge inicial que caldrà entregar amb un mínim d’una setmana d’antelació a l’entrada al teatre.

▪ La dotació de material tècnic de què es disposarà durant la residència. (d’acord amb la dotació de material de la sala i l’equipament tècnic municipal disponible durant el període de residència).

▪ Els procediments tècnics a seguir, tenint en compte les normatives de PRL i les bones pràctiques del sector.

COMISSIÓ I CRITERIS DE VALORACIÓ

Els projectes seran valorats per una comissió artística formada per sis membres, entre els quals, la directora del TNT, la directora del TAE, i quatre persones més de reconeguda trajectòria professional, d’àmbit tan nacional com internacional.

Els criteris que es tindran en compte alhora de seleccionar els projectes són:

– Qualitat artística, rigor i viabilitat

– Innovació formal i caràcter transdisciplinari

– Adequació a la línia artística del festival i als seus mitjans

– Trajectòria professional

En cas que la Comissió ho estimés necessari, els candidats poden ser sol•licitats per a una entrevista.

DOCUMENTACIÓ A APORTAR

El període de recepció de projectes s’estableix a partir del 15 de juny fins al 12 de juliol a les 23.59h. La inscripció s’ha de realitzar a través de la web del TNT omplint el formulari online i adjuntant tota la informació requerida.

This entry was posted in Residencias. Bookmark the permalink.