Ajut extraordinari per a les persones professionals, tècniques i docents de les arts escèniques, visuals i la música

S’ha aprovat una nova prestació extraordinària de pagament únic destinada a les persones professionals, tècniques i docents de les arts escèniques, arts visuals i la música per les activitats culturals suspeses o restringides per raó de la crisi sanitària a Catalunya.

Presentació de sol·licituds
Les sol·licituds es poden presentar a partir de les 9.00 hores del 3 de març fins a les 15.00 hores del 9 de març de 2021.

Requisits de les persones beneficiàries

  1. Tenir divuit anys o més.
  2. Estar empadronat i residir legalment en un municipi de Catalunya.
  3. Haver exercit alguna activitat professional, per compte propi, en situació d’alta en el Règim especial d’autònoms de la Seguretat Social (RETA), o per compte d’altri, en el Sistema Especial d’Artistes del Règim general de la Seguretat Social, en activitats artístiques, tècniques i docents de les arts escèniques, arts visuals i la música, o bé al Règim general de la Seguretat Social per les mateixes activitats, com a mínim un dia l’any 2020.
  4. Haver obtingut uns ingressos durant l’any 2020 que no hagin superat l’import de 20.000 euros.
  5. Acreditar les activitats o serveis culturals suspeses per raó de la crisi sanitària a Catalunya (festivals, espectacles, concerts, xerrades, recitals, tallers, classes, cursos o altres), als quals s’havia compromès.
  6. Complir les obligacions tributàries davant l’Estat i la Generalitat i les obligacions davant la Seguretat Social  o bé disposar de la corresponent resolució de pròrroga, ajornament, moratòria o qualsevol altra condició especial dels seus deutes amb l’Estat, la Generalitat i la Seguretat Social. Aquest compliment s’ha de mantenir al llarg de tot el procediment: en el moment de presentació de la sol·licitud, abans de la resolució d’atorgament i abans de rebre qualsevol pagament.


Quantia de la prestació
S’estableix un pagament únic de 750 euros, fins a l’exhauriment total de la partida pressupostària destinada a aquests efectes.


Normativa

Resolució TSF/547/2021, de 25 de febrer, per la qual s’aprova la convocatòria d’un ajut extraordinari en forma de prestació econòmica de pagament únic destinat a les persones professionals, tècniques i docents del sector de les arts escèniques, les arts visuals i la música, que preveu el capítol II del Decret llei 9/2021, de 16 de febrer, de mesures extraordinàries de caràcter social i en l’àmbit de la cultura amb motiu de la pandèmia de la COVID-19 i de modificació del Decret llei 25/2020, de 16 de juny, de mesures extraordinàries en matèria social i de caràcter fiscal i administratiu (DOGC núm. 8354, publicat el 02/03/2021

This entry was posted in Premios. Bookmark the permalink.