Comunicat del Col·lectiu d’artistes independents sobre La Quinzena. Festival Metropolità de Dansa

COLLBONI: TÉ ALGUNA IDEA MÉS?

Comunicat del Col·lectiu d’artistes independents sobre La Quinzena. Festival Metropolità de Dansa.

Benvolguts senyors Collboni i Marcè,

La vostra iniciativa de fer La Quinzena. Festival Metropolità de Dansa és criticable pels següents elements:

  1. FÓRMULA ERRÒNIA:

Torna a insistir en la fórmula del festival, és a dir: la fórmula d’un esdeveniment puntual on s’hi aboquen molts recursos i es busca una gran visibilitat i impacte puntuals sobre la població, mentre s’abandonen i es descapitalitzen les iniciatives a llarg termini, més sostenibles en el temps, i normalment encaminades a generar cultura estable i de base; iniciatives sobretot lligades a la voluntat d’estendre en el temps i en totes les capes socials la idea i la pràctica de la cultura com el bé fonamental d’una societat moderna, formada i crítica.

A Barcelona hi ha una gran quantitat d’equipaments culturals preparats i a punt per generar activitat durant tot l’any, però que avui dia sobreviuen amb pressupostos paupèrrims que els ho impedeixen i que els fan llanguir a poc a poc.

No obstant això, s’ha decidit obviar els esmentats espais i d’altres iniciatives possibles i dedicar un pressupost de 800.000 euros a un projecte, el Festival, que encara no té ni forma ni continguts clars. És començar la casa per la teulada, a corre-cuita i sense un pla i uns objectius ben definits.

 

  1. NO SORGEIX D’UNA PETICIÓ NI DE LA NECESSITAT DEL SECTOR:

D’altra banda, neix d’un error que ve de lluny i que ens sembla especialment greu en els moments actuals de canvis polítics i socials, i és que de nou es tracta d’una iniciativa que es genera de dalt cap a baix.

El “sector” de la dansa (professionals independents i associacions) no és ni l’origen ni el motor de La Quinzena. Des de l’Administració no s’ha intentat col·laborar ni detectar les necessitats concretes del teixit cultural de la ciutat.  A això cal afegir-hi que el Festival Metropolità de Dansa tindrà un equip i una direcció que tampoc ha estat escollida, com hauria de ser, en un concurs públic, obert i transparent.

Així doncs, ara ens trobem amb un anunci pompós i una iniciativa coixa que sembla que cal tirar endavant sigui com sigui perquè les altes instàncies polítiques representades per vostès dos, ho han decidit així. D’això se’n diu vella política o nepotisme il·lustrat.

 

  1. NO DONA ESTABILITAT NI RECORREGUT A LA CREACIÓ:

Necessitem mesures polítiques que ajudin a desprecaritzar el “sector” i li donin una solidesa sostinguda en el temps.

El pressupost de La Quinzena pensem que hauria d’utilitzar-se per posar en marxa un espai o centre a la ciutat de Barcelona —perfectament podria ser Fabra i Coats— destinat a allò que modernament s’anomena “les arts en viu”, és a dir: el sector escènic més avançat, que actualment té un enorme potencial a la ciutat i que és carta de presentació internacional de primer ordre de Barcelona.

Poden vostès mirar cap a Madrid, on un govern municipal nou, veritablement de canvi i valent, està iniciant una feina profunda en el sector cultural per fer de la ciutat una metròpolis moderna i precursora, com ho havia estat Barcelona fa molts anys i com hauria de ser-ho també actualment.

El que està passant a Madrid és molt senzill: tenen una política cultural clara, a llarg termini i amb objectius possibles, i no el que tenim aquí, on anem a cop d’ “idea” genial i de talonari, treballant d’esquenes a una gran part del sector creatiu de la ciutat, que ha de lluitar contínuament amb l’Administració per mirar de canviar inèrcies i polítiques que, per antigues i repetides, fan molta mandra.

Aquest comunicat només és la nostra primera acció. Des del nostre col·lectiu estarem pendents de totes les fases de desenvolupament de La Quinzena. Festival Metropolità de Dansa.

Sincerament,

Col·lectiu d’artistes independents.

 (castellano)

Comunicado del Colectivo de artistas independientes sobre La Quinzena. Festival Metropolità de Dansa.

COLLBONI: TIENE ALGUNA IDEA MÁS?

Apreciados señores Collboni y Marcè,

Vuestra iniciativa de hacer La Quinzena. Festival Metropolità de Dansa es criticable por los siguientes elementos:

1. FÓRMULA ERRÓNEA:

Vuelve a insistir en la fórmula del festival, es decir: la fórmula de un acontecimiento puntual donde se abocan muchos recursos y se busca una gran visibilidad e impacto puntuales sobre la población, mientras se abandonan y se descapitalizan las iniciativas a largo plazo, más sostenibles en el tiempo, y normalmente encaminadas a generar cultura estable y de base; iniciativas sobre todo ligadas a la voluntad de extender en el tiempo y en todas las capas sociales la idea y la práctica de la cultura como el bien fundamental de una sociedad moderna, formada y crítica.

En Barcelona hay una gran cantidad de equipamientos culturales preparados y a punto para generar actividad durante todo el año, pero que hoy en día sobreviven con presupuestos paupérrimos que se lo impiden y que les hacen ir languideciendo poco a poco.

Sin embargo, se ha decidido obviar los mencionados espacios y otras iniciativas posibles y dedicar un presupuesto de 800.000 euros a un proyecto, el Festival, que todavía no tiene ni forma ni contenidos claros. Es empezar la casa por el tejado, deprisa y corriendo y sin un plan y unos objetivos muy definidos.

2. NO SURGE DE UNA PETICIÓN NI DE LA NECESIDAD DEL SECTOR:

Por otro lado, nace de un error que viene de lejos y que nos parece especialmente grave en los momentos actuales de cambios políticos y sociales, y es que de nuevo se trata de una iniciativa que se genera de arriba hacia bajo.

El “sector” de la danza (profesionales independientes y asociaciones) no es ni el origen ni el motor de La Quinzena. Desde la administración no se ha intentado colaborar ni detectar las necesidades concretas del tejido cultural de la ciudad. A esto hay que añadir que el Festival Metropolità de Dansa tendrá un equipo y una dirección que tampoco ha sido escogida, como tendría que ser, en un concurso público, abierto y transparente.

Así pues, ahora nos encontramos con un anuncio grandilocuente y una iniciativa coja que parece que tiene que salir adelante sea como fuere porque las altas instancias políticas representadas por ustedes dos, lo han decidido así. A esto se le llama vieja política o nepotismo ilustrado.

3. NO DA ESTABILIDAD NI RECORRIDO A LA CREACIÓN:

Necesitamos medidas políticas que ayuden a desprecarizar el “sector” dándole solidez sostenida en el tiempo.

El presupuesto de la Quinzena pensamos que debería utilizarse para poner en marcha un espacio o centro en la ciudad de Barcelona —perfectamente podría ser Fabra y Coats— destinado a aquello que modernamente se denomina “las artes en vivo”, es decir: el sector escénico más avanzado, que actualmente tiene un enorme potencial en la ciudad y que es carta de presentación internacional de primer orden de Barcelona.

Pueden ustedes mirar hacia Madrid, donde un gobierno municipal nuevo, verdaderamente de cambio y valiente, está iniciando un trabajo profundo en el sector cultural para hacer de la ciudad una metrópolis moderna y precursora, como lo había sido Barcelona hace muchos años y como tendría que serlo también actualmente.

Lo que está pasando en Madrid es muy sencillo: tienen una política cultural clara, a largo plazo y con objetivos posibles, y no el que tenemos aquí, donde vamos a golpe de “idea” genial y de talonario, trabajando de espaldas a una gran parte del sector creativo de la ciudad, que tiene que luchar continuamente con la administración para mirar de cambiar inercias y políticas que, por antiguas y repetidas, dan mucha pereza.

Este comunicado sólo es nuestra primera acción. Desde nuestro colectivo estaremos pendientes de todas las fases de desarrollo de La Quinzena. Festival Metropolità de Dansa.

Sinceramente,

Colectivo de artistas independientes.(English)

Dear Mr Collboni and Mr. Marcè,

Your initiative to set up the dance festival La Quinzena. Festival Metropolità de Dansa, (The Fortnight, The Metropolitan Dance Festival), is a questionable endeavour due to the following reasons:

  1. THIS FESTIVAL IS AN ERRONEOUS FORMULA:

This initiative continues to insist on the festival formula, that is to say: the formula of a one off event where many resources are put into place and where the aim is to create great impact and strong visibility for the population with a very short duration. In return, we are experiencing the neglect and the decapitalisation of long-term sustainable initiatives aimed at generating a stable and grounded cultural landscape that extends throughout different social layers. This neglect jeopardises the idea and the practice of culture as a fundamental good of any society that considers itself to be modern, formed and critical.

In Barcelona there are a great number of cultural facilities equipped and ready to generate activity throughout the year, but these spaces survive with impoverished budgets that are slowly being suffocated.

However, it has been decided to ignore these mentioned spaces and other possible initiatives in order to assign an 800, 000 euro budget to a project, the Festival, that up until this day continues to lack either form or any clear content. As they say,this is like constructing the roof of a house before laying its foundation. This is to move about in a hurry  without a plan or any clear objectives.

 

2. THIS FESTIVAL NEITHER COMES OUT OF A PETITION NOR FROM A NEED IN  THE SECTOR

On the other hand, this project is born out of an all too familiar mistake that seems especially serious to us  considering the great political and social changes that we are experiencing.. Once again, this initiative is generated from above.

The “sector” of dance (independent professionals and associations), is not the origin and definitely not the motor for this La Quinzena (The Fortnight).  From the administration there have been no signs of trying to collaborate with or address the specific needs of the cultural fabric of the city. To this we have to add that the Festival Metropolità de Dansa (The Metropolitan Dance Festival) will have a team and a director that has not been chosen, as it should be by an open, transparent and public call.

And so now we find ourselves with a grandiloquent announcement and a faulty initiative that seems  to have been taken forward just because the high political echelons represented by you two have decided that this is the only course.. This is known as old politics or illustrated nepotism.

 

3. THIS FESTIVAL DOES NOT ENABLE AN ITINERARY FOR CREATION:

We need political measures that empower the sector so it can attain sustained solidity in time.

We think the budget for La Quinzena should be used to create a space or centre in the city of Barcelona – It could be Fabra i Coats – aimed towards what is nowadays known as “las artes en vivo” (“the live art”), that is to say: the most advanced performance art sector, which has a huge potential in the city and that is an international reference.

You may look towards Madrid, where a new city government, truly innovative and invested in change, is initiating a profound task in the cultural sector to make the city a modern and leading metropolis, such as Barcelona was many years ago and as it should be today.

What is happening in Madrid is plain and simple: they have a clear political view on culture with a long-term vision and feasible objectives. ,Here, on the other hand, we seem to move by spontaneous boasts of genius and rushed decisions while we turn our  backs to a big sector of  creators in the city who have to battle continuously with the administration in an attempt to change dreary and boring political inertias, too often repeated in the past.

This statement is just our first action. From our collective we will be alert to all the phases of La Quinzena. Festival Metropolità de Dansa.

Sincerely,

Colectivo de Artistas Independientes (Independent Artist Collective).

 

 

Publicado en Uncategorized | Comentarios desactivados en Comunicat del Col·lectiu d’artistes independents sobre La Quinzena. Festival Metropolità de Dansa