Ayudas a la producción e investigación Telenoika 2011

Ajuts a la producció i a la recerca Telenoika 2011

L’Associació Cultural Telenoika obre Convocatòria d’Ajuts per projectes de producció i recerca dins del camp de l’experimentació audiovisual. Es valoraran especialment aquells projectes que aportin novetats i millores per a benefici d’artistes i investigadors audiovisuals en general.

1. Terminis de les beques

Els candidats podran presentar la seva documentació fins al dia 17 d’octubre del 2011. La resolució es farà pública la última setmana d’octubre del 2011.

2. Dotació de les beques

Les Beques estan dotades amb 4.000 €, que es repartiran entre un mínim d’un i un màxim de dos dels projectes presentats (segons el criteri del jurat, el qual establirà les diferents aportacions per a cada projecte premiat). L’import de les beques es farà efectiu en un 80% en el moment de la resolució de les beques i entrega de la factura corresponent, i el 20% restant després de la Presentació pública (un any després) de les mateixes.

3. Candidats

Podran optar-hi els artistes a títol individual o col·lectiu, també estrangers, residents a l’estat Espanyol o amb nacionalitat espanyola que presentin una proposta de creació inèdita, d’acord amb aquestes bases.

4. Documentació

Els candidats hauran de trametre a la seu de Telenoika (carrer Sant Pau, 58, baixos, 08001, Barcelona) la documentació següent:

a) Dades personals i currículum del sol·licitant.

b) Projecte, on ha de constar: objectius, plantejament teòric i tècnic, calendari, cost aproximat de realització i pla de finançament.

c) Tota la documentació addicional que els aspirants creguin convenient incloure-hi per facilitar la valoració del projecte: dossier gràfic d’obra recent, bibliografia…

d) S’haurà de presentar una còpia del projecte en paper i una altra en format digital.

5. Presentació pública

Un cop realitzat el projecte caldrà fer una presentació pública amb lloc i data a determinar (aprox. octubre de 2012).

6. El jurat

El jurat estarà integrat per les persones següents: -Santi Vilanova (creatiu multimèdia) – Omar Àlvarez (creatiu visual) – Sergi Casero(creatiu sonor) – Eduard Llorens (coordinació Telenoika)

7. Drets de l’obra

Tots els drets de l’obra es reserven per als seus autors. Els autors cediran els drets de reproducció de les obres generades a Telenoika per a la difusió i documentació dels ajuts i/o les activitats de l’associació. Es valorarà positivament l’ús de llicències lliures, que permetin la lliure difusió de l’obra per internet. Tota publicació de les obres resultants dels projectes, ja sigui en mitjans públics o privats, impresos, audiovisuals o digitals haurà de fer constar Telenoika com a coproductora de l’obra.

Aquestes beques han estat possibles gràcies a la col·laboració del CoNCA i el Dep. de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

+INFO:: info@telenoika.net

Resolució ajuts Telenoika 2010:: http://telenoika.net/ajuts2010

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////Castellano
Ayudas a la producción e investigación Telenoika 2011

La Asociación Cultural Telenoika abre Convocatoria de Ayudas para proyectos de producción e investigación dentro del campo de la experimentación audiovisual. Se valorarán especialmente aquellos proyectos que aporten novedades y mejoras para beneficio de artistas e investigadores audiovisuales en general.

1. Plazos de las becas

Los candidatos podrán presentar su documentación hasta el día 17 de octubre del 2011. La resolución se hará pública durante la última semana de octubre del 2011.

2. Dotación de las becas

Las Becas están dotadas con 4.000 €, que se repartirán entre un mínimo de uno y un máximo de dos de los proyectos presentados (según el criterio del jurado, el cual establecerá las diferentes aportaciones para cada proyecto premiado). El importe de las becas se hará efectivo en un 80% en el momento de la resolución de las becas y entrega de la factura correspondiente, y el 20% restante después de la Presentación pública (un año después) de las mismas.

3. Candidatos

Podrán optar los artistas a título individual o colectivo, también extranjeros, residentes en el estado Español o con nacionalidad española que presenten una propuesta de creación inédita, de acuerdo con estas bases.

4. Documentación

Los candidatos tendrán que enviar a la sede de Telenoika (calle Santa Pau, 58, bajos, 08001, Barcelona) la documentación siguiente:

a) Datos personales y currículum del solicitante.

b) Proyecto, donde tiene que constar: objetivos, planteamiento teórico y técnico, calendario, coste aproximado de realización y plan de financiación.

c) Toda la documentación adicional que los aspirantes crean conveniente incluir para facilitar la valoración del proyecto: dosier gráfico de obra reciente, bibliografía…

d) Se tendrá que presentar una copia del proyecto en papel y otra en formato digital.

5. Presentación pública

Una vez realizado el proyecto habrá que hacer una presentación pública con lugar y fecha a determinar (aproximadamente en octubre de 2012).

6. El jurado

El jurado estará integrado por las personas siguientes: -Santi Vilanova (creativo multimedia) – Omar Álvarez (creativo visual) – Sergi Casero (creativo sonoro) – Eduard Llorens (coordinación Telenoika)

7. Derechos de la obra

Todos los derechos de la obra se reservan para sus autores. Los autores cederán los derechos de reproducción de las obras generadas a Telenoika para la difusión y documentación de las ayudas y/o las actividades de la asociación. Se valorará positivamente el uso de licencias libres, que permitan la libre difusión de la obra por internet. Toda publicación de las obras resultantes de los proyectos, ya sea en medios públicos o privados, imprimidos, audiovisuales o digitales tendrá que hacer constar a Telenoika como coproductora de la obra.

Estas becas han sido posibles gracias a la colaboración del CoNCA y el Departamento de Cultura de la Generalitat de Cataluña.

+INFO:: info@telenoika.net
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////English
Telenoika 2011 Production and research Grants

Telenoika Cultural Association announces the production and research Grants for projects in the field of audiovisual experimentation.  Projects that contribute with novelties and improvements for the benefit of artists and audiovisual researchers in general will be specially valued.

1. Terms of the grants

Candidates will be able to present their documentation until 17th October, 2011.  Resolution will be published last week of October 2011.

2. Endowment of the grants

The grants are gifted with 4.000 €, that will be delivered to a minimum of one and a maximum of two projects among those presented (as the criterion of the jury, which will establish the different aportations for each rewarded project ). The grants will be payed 80% at the moment of the resolution of grants and delivery of the corresponding bill, and the remaining 20% after the  public presentation.

3. Candidates

Artists as individuals or collective can opt to this grants, also foreigners residents in Spain or with Spanish nationality that present a proposal of unpublished creation, in accordance with this bases.

4. Documentation

Candidates will have to send the following documentation to the Telenoika headquarters (Sant Pau 58, 08001, Barcelona) :

a) personal Data and curriculum.

b) Project, featuring aims, theoretical and technical overview, calendar, approximative realisation cost, and funding plan.

c) Additional documentation that applicants believe convenient to include in order to facilitate the understanding of the project: graphic dossier of recent work, bibliography…

d) Applicants will have to present a copy of the project in paper and another in digital format.

5. Public presentation

Once realised the project it will be necessary to do a public presentation, place and date to determine (roughly October 2012).

6. The jury

The jury will be integrated by the following people: -Santi Vilanova (multimedia creative) – Omar Àlvarez (visual creative) – Sergi Casero (audio creative) – Eduard Llorens (Telenoika’s coordination)

7. Rights of the work

All the rights of the work are reserved for his authors. The authors will yield the rights of reproduction of generated works to Telenoika for the diffusion and documentation of the aids and/or the activities of the association. Use of free licenses allowing the free diffusion of the work through internetwill be valued positively. All publication of resultant works, both by public or private means, printed matters, audiovisual or digital will have to feature Telenoika as a coproducer of the project.

These grants have been possible thanks to the collaboration of CoNCA and the Culture Dep. of the Generalitat de Catalunya.

+INFO:: info@telenoika.net

This entry was posted in Ayudas a la producción, Convocatorias nacionales and tagged , , , . Bookmark the permalink.