A totes les persones preocupades per la cultura i el futur de la cultura a Barcelona

Colau, on ets?

En castellano más abajo

Signa aquesta petició a Change.org

Els treballadors/es independents de la cultura de Barcelona ens dirigim a l’alcaldessa de Barcelona Ada Colau i a tot l’equip municipal de Barcelona en comú i a la ciutadania de Barcelona per fer saber que:

Un cop Barcelona en Comú va “traspassar” el poder en cultura al PSC el treball que el senyor Jaume Collboni i el seu equip d’assessors ha desenvolupat fins al dia d’avui representa un viratge de 180% graus respecte als propòsits i propostes que l’equip de Barcelona en comú havia plantejat.

I és aquest gir el que ha generat frustració, tristesa i indignació en el col·lectiu que firma la present.

Abans de l’arribada del nou equip s’estaven plantejant canvis profunds que es van anar definint en un procés obert de participació on la ciutadania, els professionals i els polítics estàvem dissenyant conjuntament noves formes de fer cultura, nous projectes, estructures i objectius legitimats per una nova forma de presa de decisions.

Tot aquest procés va ser escapçat d’un dia per l’altre sense cap consulta, respecte ni explicació per part del nou equip entrant liderat per Jaume Collboni. I amb el silenci còmplice de l’equip sortint de Barcelona en Comú.

I així avui ens trobem davant d’un pla de cultura presentat per Jaume Collboni la darrera setmana fabricat des de l’ICUB sense fer cap consulta a cap agent del sector de la cultura de la ciutat i dos concursos, de dues de les institucions més importants de la ciutat pel que fa a les arts escèniques, Festival GREC i Mercat de les flors, presentats de forma precipitada i en unes condicions i formes absolutament inacceptables.

Dos concursos on s’han obviat de forma arbitrària i poc respectuosa els processos de participació que un grup important, complex i prestigiós d’agents de la cultura havien desenvolupat sota les preguntes de QUIN MERCAT VOLEM I QUIN GREC VOLEM?

Una forma de fer antiga i poc transparent que ens recorda velles formes de fer política i evita novament que Barcelona es situï en la modernitat i treballi, com d’altres ciutats de l’estat com Madrid, València o Pamplona, en una nova dimensió que miri al futur.

Uns concursos que de forma inexplicable proposen uns jurats completament tècnics formats únicament per funcionaris de l’ICUB i altres institucions que no tenen una formació específica en el camp de la cultura i les arts escèniques i que inclouen en el cas del Mercat de les Flors a Assessors personals del mateix regidor.

Uns concursos que demanen uns projectes, en el cas del GREC de només 10 pàgines d’extensió, poc exigents i concrets, en una manca de rigor i exigència que ens semblen del tot inadequades per tal d’escollir els directors d’aquests dos emblemes culturals de la ciutat.

I, uns concursos, per últim, que no proposen ni asseguren la mínima transparència que els nous processos que Barcelona en comú havien assegurat en la seva gestió.

Per tot això reclamem que l’alcaldessa de la ciutat Ada Colau i l’equip de cultura de Barcelona en comú reaccionin i corregeixin immediatament el rumb.

Que s’aturin aquests dos concursos i es faci una nova convocatòria tenint en compte tota la feina feta per preparar-los en col·laboració amb els agents del sector implicats.

Totes aquelles persones interesades poden adherir-se a aquesta reclamació signant en aquest enllaç.

———————————————————–

CASTELLANO

Firma esta petición en Change.org.

Los trabajadores/as independientes de la cultura de Barcelona nos dirigimos a la alcaldesa de Barcelona Ada Colau y a todo el equipo municipal de Barcelona en Comú y a la ciudadanía de Barcelona para hacer saber que:

 Una vez Barcelona en Comú traspasó” el poder en cultura al PSC el trabajo que el señor Jaume Collboni y su equipo de asesores ha desarrollado hasta el día de hoy representa un viraje de 180% grados respecto a los propósitos y propuestas que el equipo de Barcelona en Comú había planteado.

 Y es este giro el que ha generado frustración, tristeza e indignación en el colectivo que firma la presente.

 Antes de la llegada del nuevo equipo se estaban planteando cambios profundos que se fueron definiendo en un proceso abierto de participación donde la ciudadanía, los profesionales y los políticos estábamos diseñando conjuntamente nuevas formas de hacer cultura, nuevos proyectos, estructuras y objetivos legitimados por una nueva forma de toma de decisiones.

 Todo este proceso fue descabezado de un día para otro sin ninguna consulta, respeto ni explicación por parte del nuevo equipo entrante liderado por Jaume Collboni. Y con el silencio cómplice del equipo saliente de Barcelona en Comú.

 Y así hoy nos encontramos ante un plan de cultura presentado por Jaume Collboni la última semana fabricado desde el ICUB sin hacer ninguna consulta a ningún agente del sector de la cultura de la ciudad y dos concursos, de dos de las instituciones más importantes de la ciudad en cuanto a las artes escénicas, Festival GREC y Mercat de les Flors, presentados de forma apresurada y en unas condiciones y formas absolutamente inaceptables.

 Dos concursos donde se han obviado de forma arbitraria y poco respetuosa los procesos de participación que un grupo importante, complejo y prestigioso de agentes de la cultura habían desarrollado bajo las preguntas de QUÉ MERCAT QUEREMOS Y QUÉ GREC QUEREMOS?

 Una forma de hacer antigua y poco transparente que nos recuerda viejas formas de hacer política y evita nuevamente que Barcelona se sitúe en la modernidad y trabaje, como otras ciudades del estado como Madrid, Valencia o Pamplona, en una nueva dimensión que mire al futuro.

 Unos concursos que de forma inexplicable proponen unos jurados completamente técnicos formatos únicamente por funcionarios del ICUB y otras instituciones que no tienen una formación específica en el campo de la cultura y las artes escénicas y que incluyen en el caso del Mercat de les Flors a Asesores personales del mismo regidor.

 Unos concursos que piden unos proyectos, en el caso del GREC de sólo 10 páginas de extensión, poco exigentes y concretos, en una carencia de rigor y exigencia que nos parecen del todo inadecuadas para escoger los directores de estos dos emblemas culturales de la ciudad.

 Y, unos concursos, por último, que no proponen ni aseguran la mínima transparencia que los nuevos procesos que Barcelona en Comú habían asegurado en su gestión.

 Por todo esto reclamamos que la alcaldesa de la ciudad Ada Colau y el equipo de cultura de Barcelona en Comú reaccionen y corrijan inmediatamente el rumbo.

Que se paren estos dos concursos y se haga una nueva convocatoria teniendo en cuenta todo el trabajo hecho para prepararlos en colaboración con los agentes del sector implicados.

Todas aquellas personas interesadas pueden adherirse a esta reclamación firmando en este enlace.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

One Response to A totes les persones preocupades per la cultura i el futur de la cultura a Barcelona

  1. Melina Pereyra says:

    Los puestos de dirección artística son puestos para un artista. Alguien que no práctica las artes escénicas por más estudiado que sea no tiene la comprensión práctica de lo que implica el trabajo y el oficio que requieren en específico las artes escénicas.

Comments are closed.