Info

CAT_Del 2 al 23 de maig

La Fundació torna a convertir La Pedrera en un punt de trobada i de confluència  interdisciplinàries, un espai en reformulació constant per a la pràctica de les arts.

Aquesta setena edició del cicle Noves Escenes pretén mostrar la vitalitat i la diversitat de la nostra escena amb propostes ben heterogènies. Un cicle de creació escènica d’autor entès com un espai divers i plural en què hi tenen cabuda el moviment, el vídeo, la paraula, els objectes o la música.

Propostes molt singulars, creades per artistes escènics amb una expressivitat molt personal. Una oportunitat de gaudir de la creació escènica en el marc arquitectònic excepcional de Gaudí.

_______________

CAST_Del 2 al 23 de mayo

La Fundació vuelve a convertir La Pedrera en un punto de encuentro y de confluencia interdisciplinarias, un espacio en reformulación constantepara la práctica de las artes.

Esta séptima edición del ciclo Nuevas Escenas pretende mostrar la vitalidad y la diversidad de nuestra escena con propuestas bien heterogéneas. Un ciclo de creación escénica de autor entendido como un espacio diverso y plural en el que tienen cabida el movimiento, el vídeo, la palabra, los objetos o la música.

Propuestas muy singulares, creadas por artistas escénicos con una expresividad muy personal. Una oportunidad de disfrutar de una muestrade la creación escénica en el marco arquitectónico excepcional de Gaudí.

_______________

ENG_From 2h to 23th May

The Foundation once again makes La Pedrera into a meeting point and interdisciplinary confluence, a space of constant reformulation for artistic practice.

This seventh edition of the cycle New Scenes attempts to show the vitality and diversity of our scene with very diverse approaches. A cycle of scenic art understood as a diverse, plural space with room for movement, video, words, objects and music.

Very singular approaches created by scenic artists with very personal forms of expression. An opportunity to enjoy a small sample of scenic creation in Gaudí’s exceptional architectural setting.