Archive for the ‘Joan Brossa’ Category

Joan Brossa: Fi. 1997

Sunday, October 19th, 2014


Joan Brossa en el 30 Festival Polyphonix en 1997. CCCB de Barcelona.
Joan Brossa Wikipedia
Joan Brossa en “A fondo” programa de TVE: video