Plataforma Caníbal

CANIBAL

CAT (desciende para la versión en castellano)

La Plataforma Caníbal és un grup de treball que des de 2007 reuneix diverses estructures, espais, agents i mediadors del sector cultural independent relacionat amb les pràctiques artístiques basades en el cos, el moviment i la creació contemporània: La Porta, La Caldera, NU2’s i La Poderosa.

El denominador comú que caracteritza els integrants de la Plataforma Caníbal és el fet que la seva pertinència i vinculació a la creació artística forma part intrínseca a la seva manera d’operar i gestionar els projectes culturals que realitzen i recolzen.

Les diferents estructures responen a les exigències i carències del fet cultural mitjançant estratègies i actuacions diverses i plurals, creant i impulsant models de gestió caracteritzats per la seva independència i transversalitat. Models que generen a la vegada marcs de presentació, investigació i documentació de treballs artístics que es fonamenten en un procés interdisciplinari, constituint un sistema de producció horitzontal que no pretén respondre o ajustar-se directament a les exigències de la indústria cultural i el seu mercat. Models que situen la creació i la pràctica contemporània de l’art en un context social i cultural que propicia i determina el diàleg, genera discurs crític, expandeix la noció d’espai públic i incideix a l’economia de la cultura com a valor simbòlic.

La Plataforma busca generar un marc informal de trobada i intercanvi i establir dues línies d’actuació prioritàries:

 • Posada en comú dels diferents projectes per propiciar complicitats i sinergies, a nivell de continguts artístics i optimització de recursos en l’àmbit local, nacional i internacional, amb l’objectiu de facilitar i potenciar la continuïtat en el treball dels creadors i els seus processos artístics.
 • Obertura d’un espai de diàleg i debat crític amb les institucions i administracions públiques sobre el model cultural a Catalunya, reivindicant una concepció descentralitzada de les polítiques culturals, més adient a la realitat de les pràctiques artístiques contemporànies.

Per fer efectives aquestes línies d’actuació és necessari complir amb els següents objectius:

 • Legitimar la independència dels espais existents i les seves respectives estructures de gestió, que han fet possible preservar i desenvolupar programes d’actuació eficaces i flexibles als àmbits del pensament i la creació artística.
 • Potenciar models de gestió cultural caracteritzats per la seva independència i transparència.
 • Aportar criteris de valoració pel desenvolupament de les polítiques culturals mitjançant l’avaluació dels fons públics destinats a la investigació, producció i difusió de la creació contemporània.
 • Impulsar i desenvolupar estratègies, xarxes i accions capaces d’intervenir a l’espai públic mitjançant marcs d’interacció entre l’àmbit social, cultural i educatiu, amb l’objectiu de generar capital simbòlic, discurs crític, diàleg social i innovació artística.

CANIBAL

CAS

La Plataforma Caníbal es un grupo de trabajo que desde 2007 reúne diferentes estructuras, espacios, agentes y mediadores del sector cultural independiente relacionado con las prácticas artísticas basadas en el cuerpo, el movimiento y la creación contemporánea: La Porta, La Caldera, NU2’s y La Poderosa.

El denominador común que caracteriza a los integrantes de la Plataforma Caníbal es el hecho de que su pertenencia y vinculación a la creación artística forma parte intrínseca de su modo de operar y gestionar los proyectos culturales que realizan y apoyan.

Las diferentes estructuras responden a las exigencias y carencias del hecho cultural mediante estrategias y actuaciones diversas y plurales, creando e impulsando modelos de gestión caracterizados por su independencia y transversalidad. Modelos que generan a su vez marcos de presentación, investigación y documentación de trabajos artísticos que se fundamentan en un proceso interdisciplinario, constituyendo un sistema de producción horizontal que no pretende responder o ajustarse directamente a las exigencias de la industria cultural y su mercado. Modelos que sitúan la creación y la práctica contemporánea del arte en un contexto socio-cultural que propicia y determina el diálogo, genera discurso crítico, expande la noción de espacio público e incide en la economía de la cultura como valor simbólico.

La Plataforma busca generar un marco informal de encuentro e intercambio y establecer dos líneas de actuación prioritarias:

 • Puesta en común de los diferentes proyectos para propiciar complicidades y sinergias, a nivel de contenidos artísticos y optimización de recursos en el ámbito local, nacional e internacional, con el fin de facilitar y potenciar la continuidad en el trabajo de los creadores y sus procesos artísticos.
 • Apertura de un espacio de diálogo y debate crítico con las instituciones y administraciones públicas sobre el modelo cultural en Catalunya, reivindicando una concepción descentralizada de las políticas culturales, más adecuada a la realidad de las prácticas artísticas contemporáneas.

Para hacer efectivas estas líneas de actuación es necesario cumplir con los siguientes objetivos:

 • Legitimar la independencia de los espacios existentes y sus respectivas estructuras de gestión, que han hecho posible preservar y desarrollar programas de actuación eficaces y flexibles en los ámbitos del pensamiento y la creación artística.
 • Potenciar modelos de gestión cultural caracterizados por su independencia y transparencia.
 • Aportar criterios de valoración para el desarrollo de las políticas culturales mediante la evaluación de los fondos públicos destinados a la investigación, producción y difusión de la creación contemporánea.
 • Impulsar y desarrollar estrategias, redes y acciones capaces de intervenir en el espacio público mediante marcos de interacción entre el ámbito social, cultural y educativo, con el fin de generar capital simbólico, discurso crítico, diálogo social e innovación artística.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *