Residencias en El Consulado 2023

Què és el Consulado 

El Consulado és un espai de treball al voltant de les arts vives, les arts visuals i tots els seus derivats, situat a la Fonteta de Sant Lluís (Horta sud-València). 

Antic magatzem de maquinària agrícola, és un espai diàfan de 285m2 que consta d’un sòl de  parquet de 9 x 10 metres preparat per a les pràctiques de cos, una pantalla fija de cinema, un lavabo amb wc i dutxa, una habitació per a residents i un espai de cuina. 

El Consulado neix amb la intenció de donar recer i suport a projectes de creació i formación dins  de les arts vives i visuals. Proposar i facilitar residències d’artistes i col·lectius per a treballar en  l’espai. Ser porós en esdevenir cultural i creatiu de la ciutat i els seus voltants per a acollir i donar visibilitat a pràctiques, esdeveniments i activitats vàries. 

El Consulado està coordinat per Sofia Asencio i Tomàs Aragay, codirectors de la Societat Doctor  Alonso, Julia Irango coreògrafa i performer, i Jorge Nieto, arquitecte i escenògraf. 

Convocatòria de residència per a dos projectes de creació en l’espai el Consulado 

Aquesta convocatòria es realitza conjuntament amb el Consorci de Museus de la Comunitat  Valenciana, s’ofereix amb la intenció de facilitar temps, espai, acompanyament i recursos econòmics per al desenvolupament de processos de creació i recerca en el marc de l’art i la  cultura contemporanis. 

Busquem projectes, processos, o propostes en qualsevol de les seves fases, des de projectes en una fase primària de cerca, fins a pràctiques dilatades en el temps que busquen ser continuades,  prevalent la recerca sobre la producció.

Què ofereix 

2 residencies. 

Temporalitat: Entre 3 setmanes i 1 mes màxim de temps de treball en l’espai. Entre els mesos de setembre i desembre de 2023, encara que amb l’opció d’allargar aquest termini al  primer trimestre del 2024 en cas de necessitat de l’artista. L’organització del temps de residència  es pactarà segons les necessitats de l’espai i els residents. 

800 € + IVA. 

Possibilitat d’allotjament en el propi Consolat. 

Possibilitat de fer una mostra del treball en el format triat per la resident. 

Espai de treball: tarima de 10x9m. 

Projector de vídeo. 

Mesa de so amb dos altaveus. 

Dos micròfons. 

Acompanyament relaxat. 

Dirigida a 

Artistes-investigadors o col·lectius de totes les disciplines artístiques residents a la Comunitat  Valenciana que necessiten d’espai i temps per a desenvolupar el seu projecte. 

Documentació a enviar 

Document en el qual expliquis el teu projecte, amb breu síntesi de la idea i el moment actual de la proposta. 

CV dels participants i funció que desenvolupen en el projecte. 

Opcional: qualsevol altra cosa que consideris necessària per a explicar-nos la teva proposta (vídeo, imatges…). 

Convocatòria/terminis 

El termini de presentació de projectes s’estendrà del 4 de juliol fins al 25 d’agost de 2023. Caldrà remetre tota la info adjunt o amb un link al mail consuladofonteta@gmail.com, assumpte RESIDÈNCIA. Per a qualsevol dubte està disponible el mateix email. 

El 15 de setembre es donaran a conèixer els beneficiaris de les residències. El comitè de selecció  estarà format pels quatre responsables del Consolat abans esmentats. 

/

Qué es el Consulado  

El Consulado es un espacio de trabajo alrededor de las artes vivas, las artes visuales y todos sus  derivados, situado en la Fonteta de Sant Lluís (Horta sud-Valencia). 

Antiguo almacén de maquinaria agrícola, es un espacio diáfano de 285m2 que consta de un suelo  de parqué de 9 x 10 metros preparado para las prácticas de cuerpo, una pantalla fija de cine, un  aseo con wc y ducha, una habitación para residentes y un espacio de cocina. 

El Consulado nace con la intención de dar cobijo y apoyo a proyectos de creación y formación  dentro de las artes vivas y visuales. 

Proponer y facilitar residencias de artistas y colectivos para trabajar en el espacio. Ser poroso al devenir cultural y creativo de la ciudad y sus alrededores para acoger y dar  visibilidad a prácticas, eventos y actividades varias. 

El Consulado está coordinado por Sofia Asencio y Tomàs Aragay, codirectores de la Societat  Doctor Alonso, Julia Irango coreógrafa y performer, y Jorge Nieto, arquitecto y escenógrafo. 

Convocatoria de residencia para dos proyectos de creación en el espacio el Consulado 

Esta convocatoria, que se realiza conjuntamente con el Consorci de Museus de la Comunitat  Valenciana, se ofrece con la intención de facilitar tiempo, espacio, acompañamiento y recursos  económicos para el desarrollo de procesos de creación e investigación en el marco del arte y la  cultura contemporáneos.  

Buscamos proyectos, procesos, o propuestas en cualquiera de sus fases, desde proyectos en  una fase primaria de búsqueda, hasta prácticas dilatadas en el tiempo que busquen ser  continuadas, primando la investigación sobre la producción.

Qué ofrece 

2 residencias 

Temporalidad: Entre 3 semanas y 1 mes máximo de tiempo de trabajo en el espacio. Entre los  meses de septiembre y diciembre de 2023, aunque con la opción de alargar este plazo al primer  trimestre del 2024 en caso de necesidad del artista. La organización del tiempo de residencia se  pactará según las necesidades del espacio y los residentes.  

800 € + IVA  

Posibilidad de alojamiento en el propio Consulado. 

Posibilidad de hacer una muestra del trabajo en el formato elegido por la residente. Espacio de trabajo: tarima de 10x9m.  

Proyector de vídeo. 

Mesa de sonido con dos altavoces. 

Dos micrófonos. 

Acompañamiento relajado.  

Dirigida a 

 Artistes-investigadores o colectivos de todas las disciplinas artísticas residentes en la Comunidad  Valenciana que necesitan de espacio y tiempo para desarrollar su proyecto.  

Documentación a enviar 

Documento en el que expliques tu proyecto, con breve síntesis de la idea y el momento actual de  la propuesta.  

CV de les participantes y función que desarrollan en el proyecto. 

Opcional: cualquier otra cosa que consideres necesaria para contarnos tu propuesta (vídeo,  imágenes…). 

Convocatoria/plazos 

El plazo de presentación de proyectos se extenderá del 4 de julio hasta el 25 de agosto de 2023. 

Habrá que remitir toda la info adjunto o con un link al mail consuladofonteta@gmail.com, asunto  RESIDENCIA. Para cualquier duda está disponible el mismo email. 

El 15 de septiembre se darán a conocer los beneficiarios de las residencias. El comité de selección estará formado por los cuatro responsables del Consulado antes  mencionados.

This entry was posted in Residencias. Bookmark the permalink.