Punt de partida / Punto de partida

(Más abajo en castellano)
Els homes hem creat un món que amputa, una moral que amputa, una estructura social que amputa.
Hem creat gàbies que limiten, que ens limiten, que no permeten créixer ni ens permeten créixer.
Els homes hem creat relacions afectives que amputen, que ens amputen, que limiten, que ens limiten.

Les dones, un dels col•lectius receptors de la violència masculina juntament amb la infància i els animals, han sabut crear des de fa més d’un segle un corpus teòric d’anàlisi i alliberament, de projecció futura i de esperança de canvi.
Des de l’últim terç del S. XX els moviments d’homes conscienciats amb la desigualtat i amb un món que queda estret per a tots els éssers que hi habiten, han acollit els feminismes com a teories de canvi possible. Però, els homes no hem sabut, fins a aquest moment, crear les nostres pròpies teòries.

Els homes tenim una revolució pendent i n’ha de venir de la mà, no momés del reconeixement del que hem creat, del que mantenim, sinó de futuribles possibles o impossibles.De imaginar, de plasmar negre sobre blanc, què hem estat i què volem ser juntament amb el conjunt d’éssers que habitem el planeta.

Les teories queer, focalitzades i crítiques amb el poder i la norma heterosexual, obliden que el poder a més d’heterosexual es masculí. Potser perquè en els començaments de la teoria queer tenen un vital protagonisme els estudis de les dones teòriques procedents del feminisme que ho tenien molt clar i ho donaven per descomptat sense explicitar-ho.

En algun moment de la història s’han pujat dos esglaons d’un cop i ens hem oblidat de deconstruir el gènere dominant, independentment de la seva opció sexual, focalitzant l’objectiu a l’opció sexual dominant i oblidant el seu gènere.

Comencem a crear coneixement i fem la revolució pendent.
Deixem de ser HOMES per començar a ser homes o el que volguem ser.

(Castellano)
Los hombres hemos creado un mundo que amputa, una moral que amputa, una estructura social que amputa.
Hemos creado jaulas que limitan, que nos limitan, que no permiten crecer ni nos permiten crecer.
Los hombres hemos creado relaciones afectivas que amputan, que nos amputan, que limitan, que nos limitan.

Las mujeres, uno de los colectivos receptores de la violencia masculina junto a la infancia y los animales, han sabido crear desde hace más de un siglo un corpus teórico de análisis y liberación, de proyección futura y de esperanza de cambio.

Desde el último tercio del S. XX los movimientos de hombres concienciados con la desigualdad y con un mundo que se queda estrecho para todos los seres que lo habitan han acogido los feminismos como teorías de cambio posible. Pero los hombres no hemos sabido, hasta el momento, crear nuestras propìas teorías.

Los hombres tenemos una revolución pendiente y tiene que venir de la mano no sólo del reconocimiento de lo que hemos creado, de lo que mantenemos, sino de futuribles posibles o imposibles. De imaginar y plasmar negro sobre blanco qué hemos sido y qué queremos ser junto al conjunto de seres que habitamos el planeta.

Las teorías queer, focalizadas y críticas con el poder y la norma heterosexual, olvidan que el poder además de heterosexual es masculino. Quizá porque en los inicios de la teoría queer tienen un vital protagonismo los estudios de las mujeres teóricas procedentes del feminismo que lo tenían muy claro y lo dan por supuesto sin explicitarlo.

En algún momento de la historia se han subido dos peldaños de un salto y nos hemos olvidado de deconstruir el género dominante, independientemente de su opción sexual, focalizando el objetivo en la opción sexual dominante y olvidando su género.

Empecemos a crear conocimiento y hagamos la revolución pendiente. Dejemos de ser HOMBRES para empezar a ser hombres o lo que queramos ser.

About acalapaka

(en castellano más abajo) A ca la PA-KA és la fusió colaborativa de dues performers, la BlanKA Palamós i Claramunt i el PAco Nogales. Aquesta fusió s'ha produït per materialitzar la construcció de l'acció "Coses que poden passar quan s'et posen papallones a l'esquena". Aquesta acció tindrà com apèndix, al Port de Sagunt (València), un taller sobre "Performance i dona". El taller va adreçat tant a dones com a homes i l'acabarem amb una mostra de la producció que hagi sorgit del taller. "Coses que poden passar ..." és una reflexió sobre la incidència que ha tingut el feminisme en la conscienciació dels homes i sobre la necessitat individual autoconeixement dels homes i de la producció de teoria alliberadora. A ca la PA-KA es la fusión colaborativa de dos performers, BlanKA Palamós i Claramunt y Paco Nogales. Esta fusión se ha producido para materializar la construcción de la acción “Cosas que pueden pasar cuando se te posan mariposas en la espalda”. Esta acción tendrá como apéndice en el Port de Sagunt (València) un taller sobre “Performance y mujer”. El taller va dirigido tanto a mujeres como a hombres y finalizará con una sesión de trabajo conjunto y una muestra de la producción que haya surgido del taller. “Cosas que pueden pasar …” es una reflexión sobre la incidencia que ha tenido el feminismo en la concienciación de los hombres y sobre la necesidad indicvidual de autoconocimiento de los hombres y de la producción de teoría liberadora.
This entry was posted in concepte, concepto, punt de partida, punto de partida. Bookmark the permalink.