Acerina Amador -3 piezas en antic teatre 30/9 i 1,2,3/10

– «CUALQUIER TIEMPO PASADO NOS PARECE MEJOR»
– «A PROPOSITO DO VERMELHO»
– «PLACERES EXTRAÑOS REPITO PLACERES EXTRAÑOS»

CUALQUIER TIEMPO PASADO NOS PARECE MEJOR – Residència Acerina Amador a l’Adriantic 24/09/2010 from Antic Teatre BCN on Vimeo.

★ DIJOUS 30 d’SETEMBRE –  DIUMENGE 3 d’OCTUBRE     JUEVES 30 SEPTIEMBRE – DOMINGO  3 OCTUBRE   THURSDAY  30  SEPTEMBER –  SUNDAY  30  OCTOBER ★

ACERINA RAMOS AMADOR


2 sols

“A propósito do Vermelho”

“Placeres Extraños Repito Placeres Extraños”

nous llenguatges del cos // 10€// socis 8€
nuevos lenguajes del cuerpo //10// socios 8€
new body languages// 10 € //members 8 €


HORARIS ESPECTACLE
DIJOUS  A DISSABTE: 21:00 H
DIUMENGE: 20:00 H

HORARIOS ESPECTACULO
JUEVES  A SABADO: 21:00 H
DOMINGO: 20:00 H

SCHEDULES SHOW
THURSDAY  TO SATURDAY: 21:00 H
SUNDAY: 20:00 H

reservar: 93 315 23 54 anticteatre@anticteatre.com

 A propòsit do Vermelho

Concepte: Acerina Ramos Amador
Interpretació: Acerina Ramos Amador
Acompanyament artístic: Margarida Bettencourt
Espai sonor: Extractes d’emissió radiofònica
Agraïments: Margarida Bettencourt, Miguel Pereira, Sezen Tonguz

Col·labora: Forum Dança i Canaries CREA.

“Placeres Extraños Repito Placeres Extraños”

Creació: Acerina Ramos Amador
Interpretació: Acerina Ramos Amador
Asistència de Direcció: Miguel Pereira y Loic Touzé

Col·labora:
Forum Dança i Canaries CREA.

http://www.myspace.com/acerinaramos →

Artistes en residència: Antic Teatre / AdriAntic (Barcelona)

A propòsit do Vermelho

Es la vida?
Es la mort?
Es la dona?
Es una lluita?
A Propòsit do Vermelho qüestiona l’autoritisme a través d’un cos que habita la vida, la resistència, la metamorfosis,la mort. En tensió, un constant intent de llibertat. Una creació que sorgeix per rehabitar l’espai escènic de la coneguda peça portuguesa Solo en Nú e Vermelho.

Plaers Estranys Repeteixo Plaers Estranys 

«Aquesta es una immersió en el mon obsés de cada un de nosaltres. Un món, que en el cas de les dones es manifesta amb freqüència a través de l’amor, fen-lo servir com objecte i no com a finalitat, com a pràctica de l’obsessió. Aquest es un viatge sense desplaçaments a través d’un clixé que finalitza cap per dalt, incapaç de sostenir-se a sí mateix. El meu cos ofereix com exponent d’aquest qüestionar, es cansa, resisteix y abraça el seu cansament per remirar-se, retrobar-se, perquè un altre mirada pugui emergir sobre els productes de masses que ens encoratgen a estimar d’una determinada forma, a realitzar una fugida, embotits en els nostres talons alts, en eterna cerca d’aquell amor, d’aquella existència… Impossible d’amar i habitar.»

Interessada en la relació entre la veu i el moviment en una disciplina on la veu apareix tradicionalment dissociada del moviment.

 

Acerina Amador, Formada en PEPCC (Curs de Pesquiça e Criaçao Coreográfica) amb M. Stuart, L. Nelson, L. Touza, E. Huyhn, J. Nelson, J. Fiadeiro entre molts altres. He estat part danceWEB 2009 i co-crea el Col.lectiu Inconsumivel, col.laborant també amb el Col.lectiu El Hueco en el projecte Peep Show& vis-a-vis. Formo part del Skite 2010, organitzat per Jean Marc Adolphe. He participat en projectes com «I put a Spell on you», d’Ana Borralho & Joao Galante, “Bons sentimentos, maus sentimentos” de Vera Mantero. El meu pròxim projecte és «Art and Life», dirigit per la coreògrafa postmodernistes Deborah Cal. Postgraduada en Teràpia Cognitiva i Social per l’Universitat de Barcelona sento curiositat per les possibles interseccions entre art i ciència, considerant a la vegada necesari repensar el paper de lo irracional, màgic, intuïtiu i sublim, en l’escena i societat contemporànies. 

A propósito do Vermelho 

Es vida?
Es muerte?
Es mujer?
Es una lucha?
A Propósito do Vermelho cuestiona el autoritarismo a través de un cuerpo que habita la vida, la resistencia, la metamorfosis, la muerte. En tensión, un constante intento de libertad. Una creación que surge para rehabitar el espacio escénico de la conocida pieza portuguesa Composiçao em Nú e Vermelho.
 

Placeres Extraños Repito Placeres Extraños 

“Esta, es una inmersión en el mundo obsesivo de cada uno de nosotros. Un mundo, que en el caso de las mujeres se manifiesta con frecuencia a través del amor, usándolo como objeto y no como fin, como práctica de la obsesión. Éste, es un viaje sin desplazamientos a través de un cliché que finaliza patas arriba, incapaz de sostenerse a sí mismo. Mi cuerpo se ofrece como exponente de ese preguntar, se cansa, resiste y abraza su cansancio para re-mirarse, re-encontrarse, para que otra mirada pueda emerger sobre los productos de masas que nos alientan a amar de una determinada manera, a realizar una huida, embutidas en nuestros tacones altos, en eterna búsqueda de ese amor, de esa existencia…Imposible de amar y habitar.» 

Interesada en la relación entre la voz y el movimiento en una disciplina donde la voz aparece tradicionalmente disociada del movimiento. 

Acerina Amador, Formada en PEPCC (Curso de Pesquiça e Criaçao Coreográfica) con M. Stuart, L. Nelson, L. Touze, E. Huyhn, J. Nelson, J. Fiadeiro entre muchos otros. He sido parte DanceWEB 2009 y co-creé el Colectivo Inconsumivel, colaborando también con el Colectivo El Hueco en el proyecto Peep Show& vis-a-vis. Formo parte del SKITE 2010, organizado por Jean Marc Adolphe. He participado en proyectos como “I put a Spell on you”, de Ana Borralho&Joao Galante, “Bons sentimentos, maus sentimentos” de Vera Mantero, entre otros. Mi próximo proyecto es «Art and Life», dirigido por la coreógrafa postmodernista Deborah Hay. Postgraduada en Terapia Cognitiva y Social por la Universidad de Barcelona siento curiosidad por las posibles intersecciones entre arte y ciencia, considerando a la vez necesario repensar el papel de lo irracional, mágico, intuitivo y sublime, en la escena y sociedad contemporáneas. 

A propósito do Vermelho 

Is it life?
Is it death?
Is it a fight?

A propósito do Vermelho questions authoritarism through a body that inhabits life, resistance, metamorphosis, death. In tension, a constant search for freedom. A creation that appears as an attempt to inhabit the scenic space of the known Portuguese piece Composiçao em Nu e Vermelho.
 

Placeres extraños repito placeres extraños 

“Placeres extraños repito placeres extraños is an immersion into the obsessive world of each one of us. A world that still today portrays women as the ones that manifest obsession through love, using it as an object and not as an end.
This is a journey through the obvious, through a cliché that ends upside down.
A body offers itself as the exponent of that question, it gets tired, it resists and embraces its tiredness to then re-see, re-find itself; so that another look can emerge over the mass products that alienate us to love in a certain way, to make certain escapes, inserted in our high heels, in an eternal search for that love, that existence impossible to inhabit.”

Acerina Amador, I studied PEPCC (Advanced Studies in Research and Choreographic Creation) with M. Stuart, L. Nelson, L. Touze, E. Huyhn, J. Nelson, J. Fiadeiro among many others. I have been part of the DanceWEB 2009 where I have cocreated the Inconsumivel Collective, collaborating recently with El Hueco Collective in the project Peep Show& Bis-a-Bis. I am part of SKITE 2010, organized by Jean Marc Adolphe. I have been part of projects like «I put a Spell on you», de Ana Borralho&Joao Galante, «Bons sentimentos, maus sentimentos» de Vera Mantero, among others. Right now I am working in «Art and Life», being directed by Deborah Hay. Post graduated in Cognitive and Social Therapy by the University of Barcelona I feel curiosity for the possible real intersection between art and science, considering the need to rethink the role of the irrational, the magic, the intuitive in the contemporary scene and society.