15-18/12 – MASU FAJARDO microficciones in between

★  15 – 18 Decembre   15 – 18 Diciembre   15 – 18 December   15 – 18 Décembre  MASU FAJARDO

“microficciones in between ”

ESTRENA/// ESTRENO/// PREMIERE

noves dramatúrgies
nuevas dramaturgias
new drama
nouvelles dramatturgies

durada / duración / duration / durée: 45 min

HORARIS ESPECTACLE

DIJOUS, DIVENDRES I DISSABTE: 21:00

DIUMENGE: 20:00

5 euros

HORARIOS ESPECTACULO

JUEVES, VIERNES Y SABADO: 21:00

DOMINGO: 20:00

5 euros

SCHEDULES SHOW

THURSDAY, FRIDAY & SATURDAY: 21:00

SUNDAY: 20:00

5 euros

HORAIRES SPECTACLE

JEUDI, VENDREDI ET SAMEDI: 21:00

DIMANCHE: 20:00

5 euros

reservar: 93 315 23 54 anticteatre@anticteatre.com
Concepto y dirrección: Masu Fajardo
Agradecimientos a Carmelo Fernandez

Con la Colaboración:

La Poderosa
Festival A ras de suelo
Nauestruch
Antic Teatre

http://masufajardo.blogspot.com/→

[+] info

Microficciones In Between

És un treball sobre el límit. Un artefacte que em permet jugar amb les meves entrades i sortides d´escena, que em possibilita proposar espais a-significants així com mostrar cert tipus d´operatives que l´espectador podrà omplir, si ho desitja, de possibles continguts.

Pensar l´escena com un lloc des d´on s´estableixen relacions ¿però quin tipus de relacions? Pensar l´escena com un espai on les relacions amb les coses creen marcs per a potencialitats. Un lloc on només s´hi pot intervenir des del fora, desde la mirada.

Aquest treball és la continuïtat escènica de Microficcions (com desaparèixer en escena) I
Microficcions (Les regles del Joc)

Masu Fajardo, Estudia Dansa Contemporània (Canàries, Barcelona i Amsterdam), Història de l’Art (Universitat de La Laguna, Tenerife) i Gestió Cultural (Universitat d’Alcalà d’Henares, Madrid). Des de llavors ha col·laborat amb coreògrafs de Catalunya destacant la seva participació en processos d’investigació com “Lo natural es moverse” amb Carmelo Salazar. Com a intèrpret, ha treballar amb la companyia Konic Thtr en diferents festivals internacional de Ginebra, Catània, Mèxic i espais d’art com Artssantamònica o 3 Legged Dg a Nova York, entre d’altres.

 

Microficciones In Between

Es un trabajo sobre el límite. Un artefacto que me permite jugar con mis entradas y salidas en escena, y me posibilita proponer espacios a-significantes así como mostrar cierto tipo de operativas que el espectador podrá llenar, si lo desea, de contenidos posibles.

Pensar la escena como un lugar donde establecer  relaciones ¿pero qué tipo de relaciones?  Pensar la escena como un espacio donde las relaciones con las cosas crean marcos para potencialidades. Un lugar al que sólo se puede intervenir desde el afuera, desde la mirada.

Este trabajo es la continuidad escénica de Microficciones (cómo desaparece en escena)  y Microficciones (Las reglas del Juego)

Masu Fajardo, Estudia Danza Contemporánea (Canarias, Barcelona y Amsterdam), Historia del Arte (Universidad de La Laguna, Tenerife) y Gestión Cultural (Universidad de Alcalá de Henares, Madrid). Desde entonces ha colaborado con coreógrafos de Cataluña destacando su participación en procesos de investigación como "Lo natural es moverse" con Carmelo Salazar. Como intérprete, ha trabajar con la compañía Konic Thtr en diferentes festivales internacional de Ginebra, Catania, México y espacios de arte como Artssantamònica o 3 Legged Dom en Nueva York, entre otros.

Microficciones In Between

This is a work about the limit. An artifact that allows me to play with proposing un-signified spaces as well as showing certain types of operative situations, which can be filled with contents by the spectator if he or she wishes to do so.

Thinking about the stage as a place to establish relations, but what sort of relations? Thinking about the stage as a space where relations with things create frames of potentialities. A place where an intervention can only be made from outside, from the gaze.

It combines information from the first and second stage of this process Microfictions "How to disappear on stage" and "The rules of the game"

Masu Fajardo has studied Contemporary Dance (Canary Islands, Barcelona and Amsterdam), Art History (La Laguna University, Tenerife) and Cultural Management (Alcalá de Henares University, Madrid). Since then she has collaborated with Catalan choreographers, notably on research processes such as Lo natural es moverse (Moving is natural) with Carmelo Salazar. As a performer she has worked with Konik Thtr Company at different international festivals in Geneva, Catania, Mexico and in performance venues such as Artssantamónica (Barcelona) or 3 Legged Dog (New York) among others.