CONVOCATÒRIA ARTS ESCÈNIQUES 2019-2020

El programa d’Arts Escèniques del Centre Cívic Can Felipa presenta les bases de la nova convocatòria destinada a donar suport a les companyies, artistes i col·lectius escènics emergents en vies de professionalització, dividida en dues modalitats: Escena actual i Menuda Felipa. Els projectes seleccionats en les diferents modalitats donaran forma a la programació d’escena Can Felipa i tindran l’oportunitat de participar del La(b) Felipa que es planteja com un laboratori, un espai d’experimentació, formació i producció, on artistes, companyies, entitats, institucions i col·lectius treballen conjuntament per crear i produir accions de mediació i activitats públiques relacionades amb els projectes escènics seleccionats.

Totes les persones implicades seran acompanyades d’un professionals en el procés que va de la idea a la realització del seu projecte, així com de sessions d’assessorament per al disseny conjunt de les activitats de mediació, sempre amb la intenció de fomentar el debat i la reflexió crítica i pràctica davant de la producció artística la seva exhibició.

PRESENTACIÓ DE PROJECTES FINS AL 20DE JUNY DE 2019

Tota la informació a: http://www.cccanfelipa.cat/arts-esceniques/convocatoria-residencies/

 

Posted in Uncategorized | Comments Off on CONVOCATÒRIA ARTS ESCÈNIQUES 2019-2020

AL MEU BARRI FAN PERFORMANCES 2018 – CONVOCATÒRIA OBERTA

 

Els programes d’arts visuals i d’arts escèniques del centre cívic Can Felipa, junt amb el festival de creació contemporània Escena Poblenou, presentem les bases de la 4a edició de la convocatòria Al meu barri fan performances 2019. Destinada a donar suport a propostes que desenvolupin una pràctica artística en col·laboració amb el Poblenou, aquesta convocatòria busca generar processos artístics que apropin la creació contemporània als veïns i veïnes del barri, amb l’horitzó d’una presentació pública durant el festival de creació contemporània Escena Poblenou 2019.

Pot participar-hi qualsevol persona a títol individual o col·lectiu, sense límit d’edat o nacionalitat.
· Les necessitats tècniques i humanes del projecte cal que s’adeqüin a la realitat del centre i el festival.
· Les persones seleccionades es comprometen a complir amb un calendari de treball compartit amb Can Felipa i el festival Escena Poblenou que culmina amb la presentació pública durant el mes d’octubre durant el Festival.
· Les persones participants es responsabilitzen que no hi hagi drets de tercers en les obres presentades i que no es puguin reclamar drets de cap tipus.
· Un cop realitzat el projecte, les persones i/o els col·lectius seleccionats es comprometen a entregar al centre cívic una breu memòria explicativa que documenti tot el procés.
· Els imports assignats estan sotmesos a les retencions i als impostos que marca la Llei, i es faran efectius en funció del calendari de treball pactat.
· El centre i el festival es reservant el dret de resoldre tot allò no previst en aquestes bases, inclosa la possibilitat de revocar la decisió del jurat si el desenvolupament dels projectes no s’adequa als objectius de la present convocatòria.
· La participació a la convocatòria suposa l’acceptació d’aquestes bases i de la resolució de la comissió de selecció, que serà inapel·lable, i que es podrà declarar deserta o proposar modificacions que en puguin millorar la seva realització.

Qui som?
El centre cívic Can Felipa ha ideat el La(b) Felipa per intensificar i construir complicitats entre els seus programes d’arts visuals i arts escèniques, el Poblenou i la ciutadania. Es planteja com un laboratori, un espai d’experimentació, formació i producció on artistes, companyies, entitats, institucions i col·lectius treballem conjuntament per crear i produir accions de mediació i activitats públiques relacionades amb l’activitat del centre.
El festival Escena Poblenou és un festival d’arts escèniques contemporànies multidisciplinari, implicat amb el territori i amb la realitat social actual. Té la vocació de potenciar, donar visibilitat i recolzar creacions que contemplin nous llenguatges escènics, noves dramatúrgies i noves formes de relació amb els públics. Compromès amb la cultura i la societat, genera diàleg amb els professionals, el públic, el barri i la ciutat, amb una mirada i projecció internacional.

A qui ens dirigim?
A artistes visuals, escènics o multidisciplinaris amb una trajectòria professional acreditada, que presentin un projecte artístic de co-creació amb la ciutadania del Poblenou.

Què demanem?
Cal enviar un projecte en format digital (en un únic pdf de màxim 5MB) a la direcció de correu electrònic convocatoria@cccanfelipa.cat amb:
– Breu descripció del projecte, que inclogui com es planteja tant el procés de co-creació com la presentació pública (màxim 2.000 caràcters amb espais).
– Breu explicació de la metodologia: plantejament del procés de mediació i estratègies per generar un marc de confiança i participació que permeti un treball col·laboratiu (màxim 2.000 caràcters amb espais).
– Motivacions i objectius per dur a terme el projecte que responguin a les preguntes: quina relació hi ha amb el projecte? Amb quina finalitat es presenta a aquesta convocatòria? Per què al Poblenou? (màxim 2.000 caràcters amb espais).
– Calendari i pla de treball temporalitzat entre els mesos de maig i octubre del 2019, especificant la dinàmica de treball i el número de trobades previstes.
– Necessitats tècniques i humanes.
– Trajectòria professional on s’especifiqui l’experiència de treball amb col·lectius i amb enllaços per visionar.

Què oferim?
La dotació econòmica és de 3.000€ impostos inclosos. Inclou honoraris, dietes, desplaçaments i costos de producció.
Els projectes seleccionats comptaran amb el suport i acompanyament per part dels professionals del centre i del festival en el procés que va de la idea a la realització, accés a sales d’assaig del centre cívic (segons disponibilitat), difusió i exhibició dins del festival Escena Poblenou que tindrà lloc entre el 16 i el 20 d’octubre del 2019.

Calendari
15 d’abril: data límit de presentació de projectes.
7 de maig: publicació de projecte seleccionats al web.

desscarregat les bases a: http://www.cccanfelipa.cat/uploads/editor/AMBFP%202019.pdf

Posted in Uncategorized | Comments Off on AL MEU BARRI FAN PERFORMANCES 2018 – CONVOCATÒRIA OBERTA

CONVOCATÒRIA ARTS ESCÈNIQUES CAN FELIPA 2018-2019

El programa d’Arts Escèniques del Centre Cívic Can Felipa presenta les bases de la nova convocatòria destinada a donar suport a les companyies, artistes i col·lectius escènics emergents en vies de professionalització, dividida en dues modalitats: Escena actual i Menuda Felipa. Els projectes seleccionats en les diferents modalitats donaran forma a la programació d’escena Can Felipa i tindran l’oportunitat de participar del La(b) Felipa que es planteja com un laboratori, un espai d’experimentació, formació i producció, on artistes, companyies, entitats, institucions i col·lectius treballen conjuntament per crear i produir accions de mediació i activitats públiques relacionades amb els projectes escènics seleccionats.

D’entre tots els projectes seleccionats en totes les categories s’atorgaran un màxim de 3 ajuts La(b) de 400€. Aquests ajuts es donaran en funció de les propostes de mediació presentades.

 

Modalitat 1: Escena Actual

Podran optar-hi companyies, creadors i creadores que presentin una proposta escènica contemporània, d’acord amb aquestes bases:

Cal fer arribar al Centre Cívic una còpia del projecte en format digital amb:

 • Proposta de posada en escena.

 • Necessitats tècniques.

 • Trajectòria del creador/creadora.

 • Calendari de producció.

 • Informació de les produccions anteriors amb links a arxius digitals.

 • Una proposta d’activitat de mediació vinculada al projecte escènic presentat per desenvolupar-la en el marc del La(b) Felipa.*

 • Tota la documentació addicional que l’artista cregui convenient incloure per facilitar la valoració del projecte.

La direcció artística d’Escena Can Felipa valorarà positivament els següents aspectes a l’hora de seleccionar els projectes:

 • L’interès artístic dels projectes.

 • Que siguin de creació.

 • La viabilitat dels projectes.

 • L’adequació a les infraestructures tècniques del centre.

 • Que hi hagi implícita la voluntat de construir complicitats amb el barri i d’investigar noves interaccions amb el territori a través de la creació escènica

Els treballs seleccionats rebran:

 • Un espai de residència entre el tercer trimestre del 2018 i el 2019, a determinar.

 • Acompanyament tècnic durant el muntatge de l’espectacle (un màxim de 4 hores de tècnic).

 • Acompanyament d’un o més professionals en el procés que va de la idea a la realització del projecte, així com de sessions d’assessorament per al disseny conjunt de les activitats de mediació

 • El 100% del taquillatge recaptat a l’estrena i un percentatge a pactar en el cas de fer més representacions.

Modalitat 2: Menuda Felipa

Podran optar-hi companyies, creadors i creadores que presentin una proposta escènica per a públic familiar, d’acord amb aquestes bases:

 Cal fer arribar al Centre Cívic una còpia del projecte en format digital amb:

 • Proposta de posada en escena.

 • Necessitats tècniques.

 • Trajectòria del creador/creadora.

 • Informació de les produccions anteriors amb links a arxius digitals.

 • Calendari de producció

 • Una proposta d’activitat de mediació vinculada al projecte escènic presentat per desenvolupar-la en el marc del La(b) Felipa.*

 • Tota la documentació addicional que l’artista cregui convenient incloure per facilitar la valoració del projecte.

La direcció artística d’Escena Can Felipa valorarà positivament els següents aspectes a l’hora de seleccionar els projectes:

 • L’interès artístic del projecte.

 • Que siguin de creació.

 • La viabilitat dels projectes.

 • L’adequació a les infraestructures tècniques del centre.

 • Que hi hagi implícita la voluntat de construir complicitats amb el barri i d’investigar noves interaccions amb el territori a través de la creació escènica

Els treballs seleccionats rebran:

 • Un espai de residència entre el tercer trimestre del 2018 i els dos primers trimestres del 2019, a determinar.
 • Acompanyament tècnic durant el muntatge de l’espectacle (un màxim de 4 hores de tècnic).

 • Acompanyament d’un o més professionals en el procés que va de la idea a la realització del projecte, així com de sessions d’assessorament per al disseny conjunt de les activitats de mediació.

 • El 100% del taquillatge recaptat a l’estrena i un percentatge a pactar en el cas de fer més representacions.

Podeu fer arribar les propostes telemàticament fins el 18.06.18 a convocatoria@cccanfelipa.cat

La comissió de selecció de la convocatòria estarà formada per: EVA GARCIA Experta en creació i producció artística comunitària. Actualment comissaria del programa ART i PART; MAYTE LUQUE Referent projecte Dansa del centre cívic Barceloneta i OLGA FUSTÉ coordinadora del programa d’arts escèniques de Can Felipa.

El Centre Cívic comunicarà el resultat de la convocatòria a totes les companyies participants.

El Centre Cívic i les companyies seleccionades establiran un calendari de treball. Totes les companyies que es presentin a la convocatòria hauran d’assumir el compromís de realitzar el projecte i estrenar-lo en les mateixes condicions que l’han presentat. En cas que no sigui així o que el projecte no s’acabi duent a terme, la companyia haurà de recompensar el centre cívic pels assajos realitzats i pel compromís no assumit.

Els projectes seleccionats hauran de fer constar el logotip del Centre Cívic Can Felipa en tot el material promocional que facin.

Totes les persones implicades seran acompanyades d’un o més professionals en el procés que va de la idea a la realització dels seus projectes, així com de sessions d’assessorament per al disseny conjunt de les activitats de mediació, sempre amb la intenció de fomentar el debat i la reflexió crítica i pràctica davant de la producció artística i la seva exhibició, i alhora, facilitar-los vies de professionalització en l’àmbit de les arts escèniques i/o diversificar-ne el perfil professional.

D’entre tots els projectes seleccionats en totes les categories s’atorgaran un màxim de 3 ajuts La(b) de 400€. Aquests ajuts es donaran en funció de les propostes de mediació presentades.

Els imports assignats estan sotmesos a les retencions i als impostos que marca la Llei, i es faran efectius en funció del calendari de treball pactat.

El centre es reserva el dret de resoldre tot allò no previst en aquestes bases, inclosa la possibilitat de revocar la decisió de la comissió de selecció si el desenvolupament dels projectes no s’adequa als objectius de la present convocatòria.

El fet de participar en aquesta convocatòria suposa l’acceptació de les bases i la conformitat en la decisió de l’organització, que serà inapel·lable, i que es podrà declarar deserta o proposar modificacions que en puguin millorar la seva realització.

El termini per rebre propostes acaba el 18 de juny del 2018. Les propostes s’hauran d’adreçar en format pdf (màxim 5 M) a convocatoria@cccanfelipa.cat, si teniu algun dubte podeu trucar al Centre Cívic al 93 256 38 40 (dimarts i divendres de 17:00 a 19:00) i preguntar per l’Olga Fusté

Posted in Uncategorized | Comments Off on CONVOCATÒRIA ARTS ESCÈNIQUES CAN FELIPA 2018-2019

AL MEU BARRI FAN PERFORMANCES 2018 – CONVOCATÒRIA OBERTA

Els programes d’arts visuals i d’arts escèniques del centre cívic Can Felipa, junt amb el festival de creació contemporània Escena Poblenou, presentem les bases de la 3a edició de la convocatòria Al meu barri fan performances 2018. Destinada a donar suport a propostes que desenvolupin una pràctica artística en col·laboració amb el Poblenou, aquesta convocatòria busca generar processos artístics que apropin la creació contemporània als veïns i veïnes del barri, amb l’horitzó d’una presentació pública durant el festival de creació contemporània Escena Poblenou 2018.

Qui som?

El centre cívic Can Felipa ha ideat el La(b) Felipa per intensificar i construir complicitats entre els seus programes d’arts visuals i arts escèniques, el Poblenou i la ciutadania. Es planteja com un laboratori, un espai d’experimentació, formació i producció on artistes, companyies, entitats, institucions i col·lectius treballem conjuntament per crear i produir accions de mediació i activitats públiques relacionades amb l’activitat del centre.

El festival Escena Poblenou és un festival d’arts escèniques contemporànies multidisciplinari, implicat amb el territori i amb la realitat social actual. Té la vocació de potenciar, donar visibilitat i recolzar creacions que contemplin nous llenguatges escènics, noves dramatúrgies i noves formes de relació amb els públics. Compromès amb la cultura i la societat, genera diàleg amb els professionals, el públic, el barri i la ciutat, amb una mirada i projecció internacional.

A qui ens dirigim?

A artistes visuals, escènics o multidisciplinaris amb una trajectòria professional acreditada, que presentin un projecte artístic de co-creació amb la ciutadania del Poblenou.

Què demanem?

 Cal enviar un projecte en format digital (en un únic pdf de màxim 5MB) a la direcció de correu electrònic

convocatoria@cccanfelipa.cat amb:

-Breu descripció del projecte, que inclogui com es planteja tant el procés de co-creació com la presentació pública (màxim 2.000 caràcters amb espais).
– Breu explicació de la metodologia: plantejament del procés de mediació i estratègies per generar un marc de confiança que ajudi a desenvolupar un treball col·laboratiu (màxim 2.000 caràcters amb espais).
– Motivacions i objectius per dur a terme el projecte que responguin a les preguntes: quina relació hi ha amb el projecte? Amb quina finalitat es presenta a aquesta convocatòria? Per què al Poblenou? (màxim 2.000 caràcters amb espais).
– Calendari i pla de treball temporalitzat entre els mesos d’e març i octubre del 2018, especificant la dinàmica de treball i el número de trobades previstes.
– Necessitats tècniques i humanes.
– Trajectòria professional on s’especifiqui l’experiència de treball amb col·lectius i amb links per visionar.

Què oferim?

 La dotació econòmica és de 3.000€ impostos inclosos. Inclou honoraris, dietes, desplaçaments i costos de producció.
Els projectes seleccionats comptaran amb el suport i acompanyament per part dels professionals del centre i del festival en el procés que va de la idea a la realització, accés a sales d’assaig del centre cívic (segons disponibilitat), difusió i exhibició dins del festival Escena Poblenou que tindrà lloc entre el 18 i el 21 d’octubre del 2018.

 

Calendari

28 de febrer: data límit de presentació de projectes. 20 de febrer, de 18 a 20h: sessió de consulta oberta a Can Felipa.3 d’abril: publicació dels seleccionats al web.

Comissió de selecció

Manel Pasqual, casal de barri Bac de Roda. Laia Ramos, la Fundició. Olga Fusté, Can Felipa Arts Escèniques. Joana Hurtado, Can Felipa Arts Visuals
Ada Vilaró, Direcció artística del festival Escena Poblenou.

Més informació a: http://www.cccanfelipa.cat/lab-felipa/39-al-meu-barri-fan-performances-2018/

 

 

 

Posted in Uncategorized | Comments Off on AL MEU BARRI FAN PERFORMANCES 2018 – CONVOCATÒRIA OBERTA

CONVOCATÒRIA ARTS ESCÈNIQUES CAN FELIPA 2017

El programa d’Arts Escèniques del Centre Cívic Can Felipa presenta les bases de la nova convocatòria destinada a donar suport a les companyies, artistes i col·lectius escènics emergents en vies de professionalització, dividida en dues modalitats: Escena actual i Menuda Felipa. Els projectes seleccionats en les diferents modalitats donaran forma a la programació d’escena Can Felipa i tindran l’oportunitat de participar del La(b) Felipa que es planteja com un laboratori, un espai d’experimentació, formació i producció, on artistes, companyies, entitats, institucions i col·lectius treballen conjuntament per crear i produir accions de mediació i activitats públiques relacionades amb els projectes escènics seleccionats.
Totes les persones implicades seran acompanyades d’un o més professionals en el procés que va de la idea a la realització dels seus projectes, així com de sessions d’assessorament per al disseny conjunt de les activitats de mediació, sempre amb la intenció de fomentar el debat i la reflexió crítica i pràctica davant de la producció artística i la seva exhibició, i alhora, facilitar-los vies de professionalització en l’àmbit de les arts escèniques i/o diversificar-ne el perfil professional.

Tota la informació aquí

Posted in can felipa, convocatoria | Comments Off on CONVOCATÒRIA ARTS ESCÈNIQUES CAN FELIPA 2017

CONVOCATÒRIA ARTS VISUALS I ESCÈNIQUES CAN FELIPA I ESCENA POBLENOU [Última setmana!]

Els programes d’arts visuals i d’arts escèniques del centre cívic Can Felipa, junt amb el festival de creació contemporània Escena Poblenou, presentem les noves bases de la convocatòria, destinada a donar suport a propostes que desenvolupin una pràctica artística en col·laboració amb el barri del Poblenou.

Els projectes seleccionats tindran l’oportunitat de participar a La(b) Felipa que es planteja com un laboratori, un espai d’experimentació, formació i producció, on artistes, companyies, entitats, institucions i col·lectius treballen conjuntament per crear i produir accions de mediació i activitats públiques relacionades amb els projectes escènics seleccionats.

Els projectes seleccionats comptaran amb el suport i acompanyament per part dels professionals del centre i del festival en el procés que va de la idea a la realització, accés a sales d’assaig del centre cívic, difusió i exhibició dins del festival Escena Poblenou.

Comissió de selecció:

Cristina Sancho: presidenta de l’Eix Comercial del Poblenou.                                                  Laia Ramos: col·laboradora del projecte d’art i espai public Idensitat.                                 Olga Fusté: coordinadora del programa d’arts escèniques de Can Felipa.                                                                                                                                             Teresa Bigorra: coordinadora del programa d’arts visuals de Can Felipa.                                                                                                                                                   Ada Vilaró: directora artística del festival Escena Poblenou.

Consulta aquí les bases

Posted in convocatoria | Tagged , , , , | Comments Off on CONVOCATÒRIA ARTS VISUALS I ESCÈNIQUES CAN FELIPA I ESCENA POBLENOU [Última setmana!]

CONVOCATÒRIA ARTS VISUALS I ESCÈNIQUES CAN FELIPA I ESCENA POBLENOU [Última setmana!]

Els programes d’arts visuals i d’arts escèniques del centre cívic Can Felipa, junt amb el festival de creació contemporània Escena Poblenou, presentem les noves bases de la convocatòria, destinada a donar suport a propostes que desenvolupin una pràctica artística en col·laboració amb el barri del Poblenou.

Els projectes seleccionats tindran l’oportunitat de participar a La(b) Felipa que es planteja com un laboratori, un espai d’experimentació, formació i producció, on artistes, companyies, entitats, institucions i col·lectius treballen conjuntament per crear i produir accions de mediació i activitats públiques relacionades amb els projectes escènics seleccionats.

Els projectes seleccionats comptaran amb el suport i acompanyament per part dels professionals del centre i del festival en el procés que va de la idea a la realització, accés a sales d’assaig del centre cívic, difusió i exhibició dins del festival Escena Poblenou.

Comissió de selecció:

Cristina Sancho: presidenta de l’Eix Comercial del Poblenou.                                                  Laia Ramos: col·laboradora del projecte d’art i espai public Idensitat.                                 Olga Fusté: coordinadora del programa d’arts escèniques de Can Felipa.                                                                                                                                             Teresa Bigorra: coordinadora del programa d’arts visuals de Can Felipa.                                                                                                                                                   Ada Vilaró: directora artística del festival Escena Poblenou.

Consulta aquí les bases

Posted in convocatoria | Tagged , , , , , | Comments Off on CONVOCATÒRIA ARTS VISUALS I ESCÈNIQUES CAN FELIPA I ESCENA POBLENOU [Última setmana!]

CONVOCATÒRIA ARTS ESCÈNIQUES CAN FELIPA

El programa d’Arts Escèniques del Centre Cívic Can Felipa presenta les bases de la nova convocatòria destinada a donar suport a les companyies, artistes i col·lectius escènics emergents en vies de professionalització, dividida en tres modalitats: Escena actual, performance i Menuda Felipa. Els projectes seleccionats en les diferents modalitats donaran forma a la programació d’escena Can Felipa i tindran l’oportunitat de participar del La(b) Felipa que es planteja com un laboratori, un espai d’experimentació, formació i producció, on artistes, companyies, entitats, institucions i col·lectius treballen conjuntament per crear i produir accions de mediació i activitats públiques relacionades amb els projectes escènics seleccionats.
Totes les persones implicades seran acompanyades d’un o més professionals en el procés que va de la idea a la realització dels seus projectes, així com de sessions d’assessorament per al disseny conjunt de les activitats de mediació, sempre amb la intenció de fomentar el debat i la reflexió crítica i pràctica davant de la producció artística i la seva exhibició.

Comissió de selecció:

Lali Álvarez: dramaturga, directora escènica i coordinadora del projecte Teatre de la comunitat.
Gaston Core: director artístic de la sala Hiroshima.
Olga Fusté: coordinadora del programa d’arts escèniques de Can Felipa.

Consulta aquí les bases

 

Posted in convocatoria | Tagged , , , , | Comments Off on CONVOCATÒRIA ARTS ESCÈNIQUES CAN FELIPA

El Meu Veí fa Performances / David Franch i Arántzazu López / 21.02.2014

CICLE “EL MEU VEÍ FA PERFORMANCES”
OSOS EN EL AGUA David Franch i Arántzazu López
————
21.02.2014> 20h
Can Felipa, C. Pallars 277, Barcelona
5€ amb aperitiu
_______
Són necessaris els canvis? Es pot canviar? Són la placidesa i la comoditat un error? Tenim la obligació de rescatar-nos? De què? De qui? Estem destinats a canviar el món? Aquestes són les preguntes que em faria si fos un ós dins l’aigua.
Creació i direcció: Arántzazu López i David Franch.
Intèrprets: Arántzazu López i David Franch.
http://www.cccanfelipa.cat/arts-esceniques/280-osos-en-el-agua-david-franch-i-arantzazu-lopez/
Posted in Uncategorized | Comments Off on El Meu Veí fa Performances / David Franch i Arántzazu López / 21.02.2014

El Meu Veí fa Performances / Andrés Veladiez i Karla Kracht / 14.02.2014

2 trobada del cicle EL MEU VEÍ FA PERFORMANCES


“ZOOMWOOZ”
de KARLA KRACHT I ANDRÉS VELADIEZ

14.02.2014 > 20h; 5€ amb aperitiu

Can Felipa : C. Pallars 277, 08005 , Barcelona

Mitjançant  tècniques de Live cinema zoomwooz ens parla de la posició de l’individu en un conjunt sistèmic que canvia constantment i que anomenem societat però que no és més que un rusc d’ànimes desesperades que clamen por un tros de res.

Idea i concepte i producció: Karla Kracht i Andrés Beladiez.
Visuals: Karla Kracht.
Dramatúrgia: Andrés Beladiez.
Espai Sonor: Andrés Beladiez, Karla Kracht. 

 

CINQUENA EDICIÓ D’EL MEU VEÍ FA PERFORMANCES

El cicle proposa tres aproximacions pràc tiques al concepte de la performance, a la vegada que en promou un curs per facilitar eines per a la seva comprensió. Aquest any comptem amb la participació d’Andrés Waksman i el laboratori de creació d’ALAS, Karla Kracht i Andrés VeladiezDavid Franch i Arántzazu López. I tu, t’animes?

El taller d’enguany, conduït pel David Franch i l’Arántzazu López, Del discurs a l’acció, facilitarà la creació de les vostres performan ces, des del concepte fins a la presentació pública com a cloenda del cicle, què hi dius? Participa-hi!

 

Posted in can felipa, El meu veí fa performance | Tagged | Comments Off on El Meu Veí fa Performances / Andrés Veladiez i Karla Kracht / 14.02.2014