Archives for posts with tag: Elena Córdoba

SWEET BENÈFIC
del 9 al 12 de desembre
Sweet Benèfic
La Porta obre un lloc de treball propi i per inaugurar-lo hem demanat a creadors propers que ens «regalin» dues propostes, una acció i una explicació; un total de 12 presentacions inèdites que durant 3 dies ompliran el nou espai de La Porta, situat al carrer Sant Germà, molt a prop de plaça Espanya. L’últim dia del cicle presentarem la 4a edició de Sobrenatural, un context de treball que desplaça la creació escènica a un marc no presencial.

PROGRAMA

9, 10 i 11 de desembre / 19h.

Cada dia es presentaran 4 accions, explicacions o relats de:

9 de desembre: Sergi Fäustino, Las Santas, Carmelo Fernández i Cuqui Jerez
10 de desembre: Las Santas, Elena Córdoba, Patricia Caballero i Sergi Fäustino
11 de desembre: Cuqui Jerez, Andrés Corchero, Patricia Caballero i Carmelo Fernández

{bo benèfic: aportació mínima 5 € per dia / aforament limitat}

12 de desembre / 18h.

Presentació dels objectius de Sobrenatural 4, amb els esbossos i plantejaments de Fran Blanes, El conde de torrefiel, Peus Plutarco, Nicola Unger i Cecilia Vallejos.

{entrada lliure / aforament limitat}

Totes les activitats al nou espai de La Porta – Carrer Sant Germà 5, 3er. 08004 Barcelona

SWEET BENÈFIC
del 9 al 12 de diciembre
La Porta abre un espacio propio de trabajo y para inaugurarlo hemos pedido a creadores cercanos que nos «regalen» dos propuestas, una acción y una explicación; un total de 12 presentaciones inéditas que durante 3 días ocuparán el nuevo espacio de La Porta situado en la calle Sant Germà, muy cerca de plaza España. El último día del ciclo presentaremos la 4ª edición de Sobrenatural, un contexto de trabajo que desplaza la creación escénica a un marco no presencial.

PROGRAMA

9, 10 y 11 de diciembre / 19h.

Cada día se presentarán 4 acciones, explicaciones o relatos de:

9 de diciembre: Sergi Fäustino, Las Santas, Carmelo Fernández y Cuqui Jerez
10 de diciembre: Las Santas, Elena Córdoba, Patricia Caballero y Sergi Fäustino
11 de diciembre: Cuqui Jerez, Andrés Corchero, Patricia Caballero y Carmelo Fernández

{bono benéfico: aportación mínima 5€ por día / aforo limitado}

12 de diciembre / 18h.

Presentación de los objetivos de Sobrenatural 4, con los bocetos y planteamientos de Fran Blanes, El conde de torrefiel, Peus Plutarco, Nicola Unger y Cecilia Vallejos.

{entrada libre / aforo limitado}

Todas las actividades en el nuevo espacio de La Porta – Carrer Sant Germà 5, 3er. 08004 Barcelona

SWEET BENÈFIC
from 9th to 12th of December
La Porta opens its own working space and to inaugurate it we have asked some closed artists to create a present in the shape of two proposals: an action and an explanation. A total of 12 new presentation which will squat during 3 days the new working space of La Porta, located at Sant Germà Street, near to Plaça Espanya. On the last day of this cycle we’ll present the 4th edition of Sobrenatural, a working context which moves performance work to a non on-site or live frame.

PROGRAMA

9th, 10th and 11th December / 7pm.

Every day 4 actions, explanations or stories will be presented by:

9th December: Sergi Fäustino, Las Santas, Carmelo Fernández and Cuqui Jerez
10th December: Las Santas, Elena Córdoba, Patricia Caballero and Sergi Fäustino
11th December: Cuqui Jerez, Andrés Corchero, Patricia Caballero and Carmelo Fernández

{Charitable bonus: minimum contribution 5€ / limited seating}

12th December / 6pm.

Presentation of the lines of work of Sobrenatural 4, with the sketches and approaches of Fran Blanes, El conde de torrefiel, Peus Plutarco, Nicola Unger and Cecilia Vallejos.

{Free admission/ limited seating}

All the activities at La Porta’s new working space: Carrer Sant Germà 5, 3er. 08004 Barcelona

2ª Nit, noche, night: Abraham Hurtado, Elena Córdoba – Cristóbal Pera, Davis Freeman y Gérald Kurdian

Nits Salvatges

PROGRAMA

Les dues sessions es podran seguir per STREAMING aquí amb la col·laboració de minipimer.tv i Hangar.

Divendres 23 d’Abril

Oscar Abril Ascaso: Acció Ibèrica nº 1: Acte fundacional d’Acció Iberista
Colectivo 96º: FINGIR #1
Amalia Fernández: En construcció
Esther Ferrer: És això una performance?

Dissabte 24 d’Abril

Abraham Hurtado: Insconsciència Col·lectiva
Elena Córdoba / Cristóbal Pera: L’amor i la ferida
Gérald Kurdian: My first club song ever
Davis Freeman: One night only

Les Nits Salvatges plantegen un marc on poder experimentar amb allò incert i circumstancial de les idees, independentment de la seva evolució, concreció o maduració.
Un esdeveniment que reuneix les accions inèdites de vuit creadors d’àmbits, territoris i generacions diferents.
Un comissariat de La Porta que durant dues nits i en dos programes diferents ens convida a compartir la realitat efímera, l’acte luxós, estímuls impredictibles, entre el cos i la paraula, entre l’anècdota i la reflexió, entre l’assaig i la il·lusió romàntica.

OBRINT L’APETIT

Les Nits Salvatges són experiències inèdites que poden estar obertes fins a l’últim moment. Per aquesta raó hem sol·licitat a cada un dels participants que ens apuntin de manera personal, directament o indirectament, cap a l’acció que realitzaran. Així seria com obrir l’apetit a través d’una relació còmoda amb el seu moment actual.
Veure tots els apetits publicats al bloc de La Porta a TEATRON

ENTRADES

Lloc: CCCB – C/ Montalegre, 5 – 08001 Barcelona
Horari: 21.00h
Preu: 5 euros / Reduïda: 3 euros – Amics del CCCB, estudiants, jubilats, aturats, carnets d’associacions professionals d’arts escèniques, carnet biblioteques, carnet jove.
Venda d’entrades amb descompte a ATRAPALO.
Venda anticipada a les taquilles del CCCB els dies 23 i 24 a partir de les 11h.

PROGRAMA

Las dos sesiones se podrán seguir por STREAMING aquí con la colaboración de minipimer.tv y Hangar.

Viernes 23 de Abril

Oscar Abril Ascaso: Acción Ibérica nº 1: Acto fundacional de Acción Iberista
Colectivo 96º: FINGIR #1
Amalia Fernández: En construcción
Esther Ferrer: ¿Es esto una performance?

Sábado 24 de Abril

Abraham Hurtado: Insconsciencia Colectiva
Elena Córdoba / Cristóbal Pera: El amor y la herida
Gérald Kurdian: My first club song ever
Davis Freeman: One night only

Las Noches Salvajes plantean un marco donde poder experimentar con lo incierto y circunstancial de las ideas, independientemente de su evolución, concreción o maduración.
Un evento que reúne las acciones inéditas de ocho creadores de ámbitos, territorios y generaciones diferentes.
Un comisariado de La Porta que durante dos noches y en dos programas diferentes nos invita a compartir la realidad efímera, el acto lujoso, estímulos impredecibles, entre el cuerpo y la palabra, entre la anécdota y la reflexión, entre el ensayo y la ilusión romántica.

ABRIENDO EL APETITO

Las Noches Salvajes son experiencias inéditas que pueden estar abiertas hasta el último momento. Por esta razón hemos solicitado a cada uno de los participantes que nos apunten de manera personal, directa o indirectamente, hacía la acción que van a realizar. Algo así como abrir el apetito a través de una relación cómoda con su momento actual.
Ver todos los apetitos publicados en el blog de La Porta en TEATRON

ENTRADAS

Lugar: CCCB – C/ Montalegre, 5 – 08001 Barcelona
Horario: 21.00h
Precio: 5 euros / Reducida: 3 euros – Amics del CCCB, estudiantes, jubilados, parados, carnés de asociaciones profesionales de artes escénicas, carné bibliotecas, carnet jove.
Venta de entradas con descuento en ATRAPALO.
Venta anticipada en las taquillas del CCCB los días 23 y 24 a partir de las 11h.

PROGRAM

You can follow both sessions by STREAMING here with the collaboration of minipimer.tv and Hangar.

Friday April 23th

Oscar Abril Ascaso: Acción Ibérica nº 1: Acto fundacional de Acción Iberista
Colectivo 96º: FINGIR #1
Amalia Fernández: En construcción
Esther Ferrer: ¿Es esto una performance?

Saturday April 24th

Abraham Hurtado: Colective Unconsciousness
Elena Córdoba / Cristóbal Pera: El amor y la herida
Gérald Kurdian: My first club song ever
Davis Freeman: One night only

The Wild Nights is a frame to experiment with what is uncertain and circumstantial of the ideas, independently of their evolution, concretion or development.
An event that brings together new actions of eight creators from different areas, territories and generations.
A project commissioned by La Porta that invites us to share the ephemeral reality, the luxurious act, unpredictable stimuli, between the body and the word, between the anecdote and the reflection, between the essay and the romantic illusion.

OPENING THE APPETITE

The Wild Nights are new experiences that can be open until the last moment. For this reason we asked to each participants to point us in a personally way, directly or indirectly, what they will performe. Something like opening the appetite through a convenient relation with their present moment.
See all the appetites published at La Porta’s blog at TEATRON

TICKETS

Where: CCCB – C/ Montalegre, 5 – 08001 Barcelona
When: at 9pm
Price: 5 euros / Reduced: 3 euros – Friends of the CCCB, students, retired, unemployed persons, identification cards of professional associations of scenic arts, identification card libraries of Barcelona, Carnet Jove.
Sale of tickets with discounts at ATRAPALO.
Sale anticipated at the ticket offices of the CCCB on April 23th and 24th from 11am.

postal nits salvatges

+ info: www.laportabcn.com

Puedes comprar ya tus entradas con descuento a 3€ aquí en Atrapalo