RELOADED AUTÒNOMA – Cia Pelipolaca

 Cia Pelipolaca presenta Reloaded Autònoma

 https://www.facebook.com/pelipolaca/

            http://www.tea-tron.com/pelipolaca/blog/

 

FITXA ARTÍSTICA: Direcció, dramatúrgia i escenificació: Irene Vicente i Néstor Reina//Interpretació: Irene Vicente//Textos i vestuari: Néstor Reina//Coordinació técnica, il·luminació i espai sonor: Sergio Roca i Joana Serra

 

SINOPSI:

CAT

Avelina Lesper diu que l’únic art que és art és aquell que transcendeix. Que transcendeix la vida entesa com a capacitat de “viure una vida” de l’individu. També diu que queden pocs o pràcticament cap artista que faci art.

Barcelona, segle XXI. Ara mateix algú, en aquest precís instant, inicia el que serà el seu primer espectacle. L’inicia en una idea mental. Aquesta idea haurà de néixer, créixer i esdevenir real, representar-se. Però, per a qui? Qui té necessitat de les necessitats de l’artista entès com a individu què ha creat la peça? Quina vida té una peça un cop estrenada? Hi ha encara societats que necessiten l’art per a entendre l’existència pròpia?
Reloaded Autònoma és la recerca de la necessitat real de “l’artista” per a fer “art”, la lluita de la creadora de la peça perquè aquesta sigui vista i se’n reconegui la seva transcendència. Si és que la pot arribar a tenir.

CAST

Avelina Lesper dice que el único arte que es arte es aquel que trasciende. Que trasciende la vida entendida como capacidad de “vivir una vida” del individuo. También dice que quedan pocos o prácticamente ningún artista que haga arte.

Barcelona, siglo XXI. Ahora mismo alguien, en este preciso instante, inicia el que será su primer espectáculo. Lo inicia en una idea mental. Esta idea tendrá que nacer, crecer y acontecer real, representarse. Pero ¿para quién? ¿Quién tiene necesidad de las necesidades del artista entendido como individuo que ha creado la pieza? ¿Qué vida tiene una pieza después de ser estrenada? ¿Existen todavía sociedades que necesitan el arte para entender la existencia propia?

Reloaded Autónoma es la búsqueda de la necesidad real de “el artista” para hacer “arte”, la lucha de la creadora de la pieza para que esta sea vista y se reconozca su trascendencia. Si es que la puede llegar a tener.

 

ENG

Avelina Lesper says that the only art that IS, is the one that transcends. That which transcends the life understood as a capacity to “live a life” of the individual. Also, she says that there are only a few (or maybe no one) that do this kind of art.

Barcelona, the 21st century. Right now somebody, at this very moment, is starting what will be its very first show. It starts as a mental idea. This idea will be born, It will grow and eventually become real that is, Performed. But who is It aimed at? Who needs the artist’s needs, those needs that are necessary so that the artist is understood as an individual which has created a piece? What’s the life of a play once It has been premièred? Are there already societies that need art to understand their own existence?

Reloaded Autònoma is the research of the real need of “the artist” to create “art”, the thrive of the creator of the piece to make it public so that it transcends. If that is ever possible.